Häpönniemen jätevedenpuhdistamo

Tällä sivulla

Jätevedenpuhdistus on ympäristönsuojelua

Jätevedenpuhdistamot vähentävät merkittävästi yhdyskuntien ympäristövaikutuksia. Puhdistettujen jätevesien laskuvesistön tilaa seurataan säännöllisesti ja seurantatutkimukset osoittavat, että nykyaikainen jätevedenpuhdistamo ylittää viranomaisvaatimukset selvästi. 

Jätevedenpuhdistamolle johdetaan Uudenkaupungin taajama-alueiden asutuksen ja yritysten jätevesiä.  Lisäksi puhdistamolle johdetaan haja-asutusalueilla toimivien jätevesi- ja viemäriosuuskuntien jätevesiä. Vakka-Suomen alueen asutuksen ja yritysten jätevesiä Häpönniemeen johdetaan Laitilasta, Kustavista sekä Pyhärannasta. Eniten puhdistusprosessia rasittavat teollisuuden jätevedet.

Puhdistamolla käsitellään noin 2,5 - 3 milj. kuutiota jätevettä vuosittain. Lisäksi puhdistamolla otetaan vastaan sako- ja umpikaivolietettä n. 5.500 m3 vuosittain

Häpönniemen puhdistamon kemiallinen osa on valmistunut vuonna 1977 ja laitos laajennettiin biologiskemialliseksi vuonna 2004. Laitosta laajennettiin edelleen vuonna 2008. Elokuussa 2019 valmistui viimeisin saneeraus, jolloin puhdistamoa sekä laajennettiin että puhdistusprosessia tehostettiin. Jätevesien puhdistaminen tapahtuu biologis-kemiallisessa prosessissa. Tehdyt toimenpiteet ovan parantaneet Uudenkaupungin edustan merialueen tilaa.

Häpönniemen puhdistamolla syntyvä ja mekaanisesti kuivattu jätevesiliete toimitetaan käsiteltäväksi Gasum Oy:n biokaasulaitokselle. 

Puhdistustulosten tarkkailu

Jätevedenpuhdistamon toimintaa ja puhdistustuloksia seuraa säännöllisesti akkreditoitu laboratorio. Lupaehdot määrittelevät vaatimukset neljännesvuositasolla biologisen hapenkulutuksen (BOD), kemiallisen hapenkulutuksen (COD), kiintoaineen ja fosforin osalta sekä vuositasolla typen osalta. 

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toimintaa ja toiminnan vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Ympäristölupa edellyttää toiminnan seurantaa ja siitä raportointia. Lisäksi tutkimukset on merkittävä työkalu laitoksen käytön kannalta. 

Myös laitoksen automaatio kokoaa reaaliaikaisesti tietoa eri mittareilta, kuten analysaattoreilta, jotka mittaavat prosessin eri vaiheissa veden laatua ja siinä esiintyviä pitoisuuksia. Myös verkoston pumppaamoiden tietoja kerätään reaaliaikaisesti. Jätevedenpuhdistamolla on käytössä Vera-raportointiohjelmisto, mihin kaikki automaation keräämä tieto kootaan.

Laboratorio- ja raportointipalvelut ostetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä. Raporteista on luettavana kuluvan vuoden neljännesten jaksoraportit. Jaksoraportit   poistetaan, kun vuosiraportti valmistuu. 

Julkaisemme raportit kokonaisuudessaan ja pyrimme edistämään toiminnan avoimuutta ja tarjoamaan alaa opiskeleville ja alan ammattilaisille arvokasta tietoa nykyaikaisen laitoksen toiminnasta. Raporteista on selvästi nähtävissä mm. kaikille puhdistamoille haastavien poikkeustilanteiden sekä kausittaisten veden laadun ja määrän vaihteluiden vaikutukset toimintaan. 

Päästötarkkailu

Uudenkaupungin edustan merialueen tarkkailu

Ympäristölupapäätös

11.10.2021