Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Uudenkaupungin omaleimaisuutta ja asemaa yhtenä Suomen viihtyisimmistä kaupungeista. Rakennusvalvonnan toiminnassa yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot.

Rakentamista säädellään

 • Maankäyttö- ja rakennuslailla
 • Kaavoituksella
 • Kaupungin rakennusjärjestyksellä
 • Rakentamistapaohjeilla

Suunnitelmien oltava ympäristöministeriön asetuksen 216/2015 mukaisesti laadittuja.

Rakentajan muistilista rakennuslupaa varten

Rakennushankkeen hyvä valmistelu ja suunnittelu takaavat sujuvan lupakäsittelyprosessin. Lupapisteen neuvontaosion kautta voit lähettää luonnossuunnitelmia ja esittää kysymyksiä rakentamiseen liittyen.

1. Pääsuunnittelijan valinta

Rakentamisen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija on rakentajan luottohenkilö heti hankkeen alusta alkaen. Pääsuunnittelija selvittää reunaehdot rakentamiselle asemakaavamääräyksistä ja kunnan rakennusjärjestyksestä - peilaten näitä maasto-olosuhteisiin.

Pääsuunnittelija voi toimia hankkeen rakennussuunnittelijana. Myös pakettitaloa rakennettaessa pitää hankkeeseen ryhtyvällä olla pääsuunnittelija. Valmistalojen vertailussa pääsuunnittelijan ammattitaidosta on apua.

2. Suunnittelu ja lähtötiedot

 • Luvan hakijan tai pääsuunnittelijan tulee tarkistaa rakennuspaikan johdot ja rasitteet.
 • Asemapiirroksen laatimisen pohjaksi on ostettavissa vektorimuotoista karttaa dwg-muotoisena asemakaava-alueelta. Kartta-aineistot tilataan Uudenkaupungin karttapalvelusta.

3. Luonnosten esittely rakennusvalvontaan (pääsuunnittelija)

Pääsuunnittelija varaa tarvittaessa esittelyajan rakennusvalvontaan. Esittelyssä käydään läpi luonnokset ja asiakirjat. Rakennusvalvonta edellyttää, että loma-asunnoissa, omakotitaloissa ja isommissa hankkeissa pidetään ennakkoneuvottelu ennen luvan jättämistä.

Näin varmistetaan,  mikä lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

4. Lopullisten asiakirjojen laatiminen

 • Pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustukset)
 • Naapurien kuuleminen
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Muut hankekohtaiset asiakirjat 
 • Myös omistus- ja hallintaoikeusselvitykset (jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi vielä näy rekistereissä)

5. Lupahakemuksen täyttäminen (sähköisesti Lupapiste)

Rakennuslupaa haetaan Lupapisteestä sähköisesti ja siihen liitetään tarvittavat asiakirjat. 

6. Vastaava(t) työnjohtaja(t), viimeistään ennen rakennustyön aloittamista 

Jokaisella rakennustyöllä tulee olla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta. Vastaava työnjohtaja tai työnjohtajat on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa viimeistään siinä vaiheessa kun rakennustyöt ovat alkamassa. Hyväksyntä tapahtuu Lupapisteen kautta. Rakentamisen Topten-käytännöistä löydät lisätietoa työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuudesta ja hyväksymisestä. 

Lisäksi toimitetaan kostaudenhallintasuunnitelma aloituskokoukseen mennessä Lupapisteen kautta.

Ohjeita, liitteitä ja lomakkeita