Tällä sivulla

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi, mistä toimenpiteistä sekä katselmusten ja tarkastusten tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Työnjohtajiin liittyvät toimenpiteet

 • Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen
 • Kvv-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto) hyväksyttäminen
 • Iv-työnjohtajan (ilmanvaihtolaitteisto) hyväksyttäminen

Työnjohtajat hyväksytetään rakennusvalvonnassa Lupapisteeseen jätettävällä hakemuksella tai ilmoituksella. Hankkeeseen ryhtyvän sekä työnjohtajan on molempien kirjauduttava työnjohtajahakemukselle.

Vastaava työnjohtaja

  Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

  Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

  Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla sekä tilattava luvassa vaaditut katselmukset.

  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.

  Erityisalojen työnjohtajat

  Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan lisäksi oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi tarpeellista.

  Jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativa, rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden erityisalojen työnjohtajia.

  Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

  Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat

  Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella.

  Vaativuusluokat ovat:

  • poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä
  • vaativa työnjohtotehtävä
  • tavanomainen työnjohtotehtävä
  • vähäinen työnjohtotehtävä

  Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia työnjohtotehtäviä.