Tällä sivulla

Käytössämme on sähköinen lupakäsittely

Lupapiste.fi -palvelussa voidaan hakea kaikkia rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti, sekä kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen alkamista.

Ajanvaraus

Rakennustarkastajat ovat tavattavissa vain ajanvarauksella.

Milloin tarvitsen lupaa?

Rakentaminen vaatii aina yleensä jonkinlaisen luvan. Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi on rakentamisessa noudatettava Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestystä. Lisäksi kaavat säätelevät rakentamista. Uudenkaupungin rakennusjärjestyksestä löydät esimerkkejä siitä millaisia lupia esim. erilaiset rakennelmat kuten katokset, vajat tai jätesuojat, julkisivutoimenpiteet tai aitaamiset tarvitsevat. Jos rakennelma on tulkittavissa rakennukseksi käsitellään se aina rakennuslupa-asiana. Sauna vaatii aina rakennusluvan. 

Esimerkkejä eri toimenpiteiden vaatimista luvista

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaanrakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • muutokset, joilla on merkitystä rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen
 • pihamaajärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)

  Huom! Varaa aika henkilökohtaiseen tapaamiseen ja neuvontaan rakennusvalvonnan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely

 • julkisivumuutokset
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöönsä vaikuttavat rakennelmat (esim. kevyet vajat  alle 20 m², mainoslaitteet ja niin edelleen)
 • kiinteä aita
 • suurehko laituri
 • maalämpöpumpun lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen maahan
 • Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Rakennuslupaa edellyttävän uudisrakentamisen yhteydessä tapahtuva jätevesijärjestelmien rakentaminen ja muuttaminen käsitellään kyseisen luvan yhteydessä ja siihen liitettävin asiakirjoin.

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Ennen rakennusluvan hakemista tarvitaan joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös. Uudessakaupungissa ei ole määrätty rakennusjärjestyksellä erillisiä alueita suunnittelutarvealueeksi, vaan suunnittelutarpeen olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Poikkeamispäätös tarvitaan muun muassa tilanteissa joissa poiketaan kaavan määräämästä käyttötarkoituksesta tai rakennusoikeutta ylitetään.

Lupavalmistelu

Suosittelemme, että rakentamissuunnitelmia käydään esittelemässä rakennustarkastajalle jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. Näin varmistetaan millainen lupa rakennushankkeelle on haettava ja tällöin mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet sekä rakennuspaikan rakentamiskelpoisuus ja rakentamisedellytykset selviävät riittävän ajoissa ja vältytään valmiiden suunnitelmien korjaamiselta.

Käsittelyajat

Käsittelyajat ovat keskimäärin 3-5 viikkoa. 

Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemukset aineistoineen on toimitettava vähintään kolme viikkoa ennen Ympäristö- ja lupalautakunnan kokousta Lupapiste-palveluun. Päätökset poikkeamislupiin tekee Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Lupien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. 

Luvan jatkaminen

Rakennusluvalle voidaan myöntää jatkoaikaa työn aloittamista varten enintään kaksi vuotta ja työn loppuunsaattamista varten enintään kolme vuotta kerrallaan.

Jatkoaikaa haetaan myös Lupapiste-palvelun kautta.

Nähtävillä olevat rakennuslupapäätökset

Rakennuslupapäätösten julkipanolista on nähtävissä Uudenkaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Rakennusvalvonnan taksa

Avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen.