Toimitko kulttuurin kentällä? Uudenkaupungin kaupunki tukee paikallisia toimijoita aktiivisen kulttuurielämän ylläpitämiseksi.

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain avustusta kaupungin kulttuuritoimintaa edistäviin ja monipuolistaviin tarkoituksiin. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan eri taidemuotojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalveluiden käyttöä ja monipuolista tarjontaa, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista. Avustuksia voivat hakea esimerkiksi...

 • orkesterit
 • kuorot
 • teatteriryhmät
 • kuvataidejärjestöt
 • kyläyhdistykset
 • yksittäiset toimijat
 • ammattitaiteilijat

Avustuksista päättää hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Avustusten hakuaika ja maksaminen

Avustukset tulevat haettavaksi keskiviikkona 6.3.2024. Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden toimistoon 10.4.2024 mennessä.

Avustukset maksetaan toukokuun loppuun mennessä hakijan osoittamalle tilille. Yksityishenkilöille maksettavat kohdeavustukset maksetaan tositteita vastaan jälkikäteen.

Avustusohjeet ja hakulomake

Avustusohjeet ja hakulomakkeen löydät sivun alalaidasta. Tutustu ohjeeseen huolellisesti ennen lomakkeen täyttöä. Hakulomake tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti kulttuuripalveluiden toimistoon. Paperisia hakulomakkeita ja ohjeita on saatavilla kulttuuripalveluiden toimistosta. Kysy tarvittaessa neuvoa kulttuuripalveluiden henkilökunnalta!

Avustuskriteerit

Avustukset myönnetään harkintaan ja kokonaisarviointiin perustuen.
Arvioinnissa otetaan huomioon se, että toiminta...

 • tapahtuu sinä vuonna, jolloin avustusta on haettu
 • tapahtuu ensisijaisesti Uudessakaupungissa
 • ylläpitää ja lisää monipuolista kulttuuritarjontaa
 • on saavutettavaa ja alueellisesti tasapuolista
 • tuottaa kuntalaisille harrastusmahdollisuuksia
 • on yhteensopivaa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja innovatiivisuuteen.

Avustusmuodot

Avustukset on jaettu 1) toiminta-, 2) kohde- ja 3) kyläkeskusten kulttuuriavustuksiin, sekä 4) ammattitaiteilijan työskenteluavustukseen.

1) Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on tarkoitettu kulttuuritoimintaan, jonka voidaan katsoa jatkuvan säännöllisesti ja joka lisää monipuolista kulttuuritarjontaa Uudessakaupungissa.
Avustus maksetaan toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Yksityishenkilöille avustus maksetaan tositteita vastaan jälkikäteen.

2) Kohdeavustus

Kohdeavustus myönnetään yksilöitävissä olevaan kohteeseen, projektiin tai kertaluonteiseen tilaisuuteen (esimerkiksi konsertti, näyttely, teatteriesitys, taideteos tai väline), jonka voidaan katsoa lisäävän ja monipuolistavan kulttuuritarjontaa Uudessakaupungissa.

Avustus maksetaan toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Yksityishenkilöille avustus maksetaan tositteita vastaan jälkikäteen.

Avustusta ei myönnetä hankkeeseen, johon on jo myönnetty avustusta aiempana vuonna.

3) Kyläkeskusten kulttuuriavustukset

Kyläkeskusten kulttuuriavustusta voivat hakea Kalannissa, Lokalahdella tai Pyhämaassa toimivat rekisteröidyt yhdistykset kulttuuripainotteisen kotiseututapahtuman järjestämiseen.

4) Ammattitaiteilijan työskentelyavustus

Ammattitaiteilijan työskentelyavustus voidaan myöntää Uudessakaupungissa vakituisesti asuvalle ammattimaisesti taiteen kentällä työskentelevälle henkilölle. Avustusta voidaan käyttää taiteelliseen työskentelyyn, projektiin tai jatkokoulutukseen. Työskentelyapurahan suuruus on sama, kuin Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apuraha yhden kuukauden ajalta (2196,30€ vuonna 2024). Työskentelyavustus myönnetään vuosittain yhdelle taiteilijalle ja samalle henkilölle ei myönnetä avustusta peräkkäisinä vuosina.

Lisätietoja avustuksista löydät hakuohjeista.