Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Perhe tarkoittaa yhdessä asuvia ihmisiä, joilla on yhteinen talous. Perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset.

Asiakasmaksu laskutetaan kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista (11) kalenteri-kuukaudelta toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa tai aiemmin. Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain. Asiakasmaksuja tarkistetaan myös, mikäli perheen koossa, bruttotuloissa (vähintään 10 %) tai lasten varhaiskasvatusajoissa tapahtuu muutoksia. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä perheen tuloissa tai koossa tapahtuvista muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien/ huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Maksut tarkistetaan myös, jos asiakasmaksulakiin tai asiakasmaksuja koskeviin päätöksiin tehdään muutoksia.

Maksun suuruus

1.3.2023 voimaan astuvan varhaiskasvatusmaksun indeksikorotuksen jälkeen korkein maksu on perheen nuorimmasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (enintään 118 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (enintään 59 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Pienin perittävä asiakasmaksu on 28 €/kk.

 • Jos palveluntarve on enintään 80 h/kk, maksetaan 60 % osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
 • Jos palveluntarve on enintään 110 h/kk, maksetaan 70 % osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
 • Jos palveluntarve on enintään 140 h/kk, maksetaan 80 % osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
 • Jos palveluntarve on enintään yli 140 h/kk, maksetaan 100 % osuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Perheen bruttotulorajat ja maksuprosentit 1.3.2023 alkaen

 • 2 hlö, vähimmäistuloraja 3874 €, maksuprosentti 10,7
 • 3 hlö, vähimmäistuloraja 4998 €, maksuprosentti 10,7
 • 4 hlö, vähimmäistuloraja 5675 €, maksuprosentti 10,7
 • 5 hlö, vähimmäistuloraja 6353 €, maksuprosentti 10,7
 • 6 hlö, vähimmäistuloraja 7028 €, maksuprosentti 10,7

Perheen tuloraja, jolla 295 euron kuukausimaksu

 • 2 hlö, tuloraja 6626 €
 • 3 hlö, tuloraja 7750 €
 • 4 hlö, tuloraja 8427 €
 • 5 hlö, tuloraja 9105 €
 • 6 hlö, tuloraja 9780 €

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on
olennaisesti (10 %) muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein (seuraava 2024).

Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa. Tällöin tehdään uusi sopimus lapsen varhaiskasvatukseen varattavista tunneista ylityskuukaudesta lähtien.

Mikäli varhaiskasvatukseen käytetyt tunnit alittavat varatut tunnit kuukaudessa, peritään maksu varattujen tuntien mukaisesti. Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajan kanssa vähintään kahden kuukauden sopimuksen.