Kaavan tunnus

895 18

Kaavan vaiheet

 • Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen toukokuussa 2016, laatijana Sweco Ympäristö Oy
 • Luonto- ja maisemakohteiden inventointi 2016
 • Arkeologinen inventointi 2017
 • Yleisötilaisuudet  24.4. , 26.4.  ja 27.4. 2017
 • Nettikysely, joka oli avoinna 11.6.2017 asti
 • Rakennusten inventointityö, maastotyöt kesän 2017 aikana
 • Luonnos nähtävillä 1.1. - 31.1.2019
 • Ehdotus nähtävillä 19.8. - 20.9.2021
 • Keskustelutilaisuus 9.11.2021 
 • Ehdotus 2 nähtävillä 23.11.2023-5.1.2024
 • Hyväksyminen
 • Voimaantulokuulutus

Kuvaus kaavasta

Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat. Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat. Ensimmäinen luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä vuoden 2009 lopussa.

Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sweco Ympäristö Oy. Alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin mm. keväällä 2017 pidettyissä yleisötilaisuuksissa Kalantitalolla, Hallun koululla ja Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla. Lisäksi yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista varten. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa oli huomioitu myös tuolloin esitetty palaute.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
 • seurat ja yhdistykset
 • asiantuntijaviranomaiset
 • Kaavasta pyydetään lausunnot naapurikunnilta, Ely-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Väylältä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.