Tällä sivulla

Kaavoittamisella suunnitellaan vuorovaikutteisesti maanomistajien ja muiden asianosaisten kanssa sitä, miten ja mihin tarkoitukseen maa-alueita kaupungissa käytetään. Uudenkaupungin kaupunki vastaa yleiskaavoituksesta sekä asema- ja ranta-asemakaavoista koko kunnan alueella. Kaupunkisuunnittelussa ylläpidetään koko kunnan alueelta ajantasa-asemakaavaa. 

Nähtävillä olevat kaavat

Yleiskaavat

Asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Maankäyttöä ohjataan kaavojen avulla

Maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisten kaavojen avulla.
Kaavatasoja on kolme:

  • maakuntakaava (yleispiirteisin)
  • yleiskaava
  • ja asemakaava.

Yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää pääsääntöisesti yleispiirteisemmän kaavan. Yleispiirteinen kaava kuitenkin on ohjeena yksityiskohtaisia kaavoja laadittaessa.

Rakentamista ohjataan myös poikkeuslupa- ja suunnitelutarvemenettelyin sekä rakennusjärjestyksen avulla. Kaupunkisuunnittelussa ylläpidetään koko kunnan alueelta ajantasa-asemakaavaa.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden yhteydessä on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kaavoja.
Vahvistetut kaavat tilataan kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta

Maakuntakaava

Maakuntakaava (entinen seutukaava)  on yleissuunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Sen keskeisimpänä tehtävänä on alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua ja kaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja alueen erityispiirteet. Maakuntakaavan laatimisesta ja kehittämisestä vastaa maakunnan liitto. Kaavan hyväksyy maakunnan liiton valtuusto, jonka jälkeen ympäristöministeriö vielä vahvistaa sen.

Uusikaupunki kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaan. Varsinais-Suomen liitto laati koko Vakka-Suomen alueelle maakuntakaavan, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä  20.3.2013.
Varsinais-Suomen alueelle on laadittu myös tuulivoimavaihemaakuntakaava, joka osoittaa tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet Ympäristöministeriö vahvisti sen 9.9.2014

Yleiskaava ja osayleiskaava

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittuminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnan/kaupungin valtuusto.

Asemakaava

Asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Myös virkistykseen soveltuvat alueet on huomioitava.

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti, miten aluetta tullaan käyttämään. Kaava osoittaa rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa on noudatettava. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai joskus jopa vain yhtä tonttia.

Kaava-alueella vallitsee toimenpiderajoitus, jonka mukaan maankaivuu ja puiden kaataminen vaatii valvontaviranomaisen luvan. Myös rakennusten purkaminen on luvanvaraista. Kunta saa asemakaavan nojalla ottaa osin korvauksetta omakseen katualueet. Kunnalla on myös oikeus lunastaa kunnan laitoksia varten kaavassa osoitetut alueet. Kunnalla on laaja toimivalta asemakaavoituksen laajuuden ja sisällön suhteen. Kunta päättää asemakaavoituksesta yksin, sillä asemakaavoja ei alisteta valtion viranomaisen vahvistettavaksi vaan ne hyväksyy kunnan/kaupungin valtuusto.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava (=entinen rantakaava) on yksityiskohtainen suunnitelma ranta-alueiden käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa.
Yleiskaava ei ole voimassa alueilla joilla on ranta-asemakaava.

Ranta-asemakaavat laadituttaa maanomistaja, mutta kaupunki vastaa rantakaavojen käsittelystä ja hyväksynnästä. 

Maankäyttösopimus

Maankäyttösopimus voidaan tehdä kunnan ja yksityisen maanomistajan välillä (MRL 11§ ja 12a luku, 1.7.2003 alkaen). Sopimuksen keskeisenä sisältönä on kaavan toteuttamisen aikataulusta, yhteistyöstä sekä kustannusvastuista sopiminen.