Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Miten voin vaikuttaa kaavoitukseen?

​​
Kaavan kulkuvaiheet, yleistetty kaavio

 

Miten voin vaikuttaa ?

Kaavoitukseen voi parhaiten vaikuttaa mm. seuraamalla kaupungin kuulutuksia tai toimielinten esityslistoja ja pöytäkirjoja sekä osallistumalla ja ilmaisemalla mielipiteensä.
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62 §)

Kaavoituskatsaus ja kaavojen vireille tulo

Vuosittain laadittavan  kaavoituskatsauksen yhteydessä tiedotetaan kaavojen vireille tulosta sekä niiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olosta.
Mikäli kaavaprosessi käynnistyy kaavoituskatsauksen laatimisen jälkeen, ilmoitetaan vireille tulosta erikseen.
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavatyön vaiheet. Suunnitelmassa määritellään ne tahot, joiden osalta pyritään vuorovaikutukseen sekä ajankohta, jolloin tämä järjestetään.
 

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Kaupunginhallitus asettaa asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.
Osallisella on mahdollisuus esittää kaavan valmistelijalle suullinen tai kirjallinen mielipide vireillä olevasta kaavasta.
Mielipiteen voi esittää alustavasta kaavaluonnoksesta tai luonnoksesta. (MRL 62 §, MRA 30 §)
 

Asemakaavaehdotus

Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville.
Mikäli nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa on huomauttamista , voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen ennen nähtävillä oloajan päättymistä. (MRL 65 §. MRA 27§)


Tiedottaminen

Sekä OAS:sin, luonnoksen että virallisen kaavaehdotuksen nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä.
Osalliset saavat myös kirjeitse tiedon kaavan nähtävillä olosta.
Lisäksi kuulutus jukaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä internetissä.
Internetissä aineistot julkaistaan sivulla Kaavoja vireillä / nähtävillä.
Kaava-aineistoihin voi tutustua nähtävilläoloaikana myös Kaupunkisuunnittelussa, virastotalo Mörnessä os. Välskärintie 2C sekä yhteispalvelupiste Passarissa os. Rauhankatu 4.

 

  • Kaavatyön aikana järjestetään tarvittaessa suuremmissa hankkeissa yleisötilaisuuksia
  • Kaavaa varten kerätään mahdollisesti mielipiteitä myös nettikyselyin
  • Kaikki kaavat ovat valmisteluvaiheessa useamman kerran nähtävillä
Ilmoittamme kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivuistamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Linkkejä

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
 
Tilaukset vahvistetuista kaavoista karttapalvelusta:

Palvelusihteeri Saila Wilenius
puh. 044 551 5336

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi