Tällä sivulla

Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen nimittämä ja sen alaisuudessa toimiva lakisääteinen toimielin.

Vanhusneuvoston tehtävät

 • seurata kaupungin päätöksentekoa ja eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta sekä antaa pyydettäessä lausuntoja hallintoelimissä käsiteltävistä ikäihmisiä koskevista asioista.
 • tehdä aloitteita ja esityksiä, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten elinympäristöä, elinoloja ja harrastusmahdollisuuksia, lisätä ikäihmisten osallistutumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen, edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa ym., kehittää kaupungin hallinnon ja eläkeläisjärjestöjen välistä yhteistyötä, tutustua vanhustyötä tekeviin viranhaltioihin, huolehtia vanhuksia koskevien asioiden tiedottamisesta, huolehtia eläkeläisjärjestöjen tilojen saamisesta harrastus-ja kokoustoimintaan.

Vanhusneuvoston toimintatapa

Vanhusneuvosto toteuttaa tehtäviään

 • Tekemällä säännöllisin väliajoin tutustumiskäyntejä vanhustenhuollon laitoksiin ja muihin ikäihmisten kannalta tärkeisiin kohteisiin kaupungin alueella, pitämällä havainnoistaan pöytäkirjaa ja tekemällä tarvittaessa parannus- ja korjaustoimenpiteitä koskevia aloitteita kaupungin viranhaltijoille, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja muille toimielimille.
 • Keräämällä ja vastaanottamalla ikäihmisiltä sekä näiden parissa työskenteleviltä kaupungin palveluja, ikäihmisten elinympäristöä ja elinoloja koskevia havaintoja, valituksia, parannusehdotuksia ja aloitteita sekä raportoimalla niistä edelleen kaupungin viranhaltijoille konkreettisten toimenpide-ehdotusten muodossa.

Vanhusneuvosto järjestää

 • Tapahtumia, luentotilaisuuksia, paneeleita jne.
 • Vanhustenviikolla järjestetään Uudenkaupungin vanhustenviikon pääjuhla. Juhlan teema noudattaa Vanhustyön keskusliiton valitsemaa vuosittaista teemaa.
 • Eläkeläisparlamentin kerran vuodessa. Tilaisuuteen kutsutaan eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen edustajia. Parlamentissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja kuullaan kaupungin eri hallintokuntien edustajia.
 • Kerran vuodessa pyritään järjestämään yleisötilaisuus ajankohtaisista asioista.

Vanhusneuvoston kokoukset

Vanhusneuvosto kokoontuu vuosittain vähintään 6 kertaa, tarvittaessa muulloinkin.  Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Kevään kokoukset pidetään 23.1., 19.3. ja 21.5.2024.
Syksyn kokoukset pidetään 27.8., 15.10. ja 10.12.2024.

Kokouksissa

 • käydään läpi neuvoston omat havainnot ja yleisöltä saadut palautteet sekä päätetään niitä koskevista toimenpiteistä
 • päätetään neuvostolta pyydettyjen lausuntojen sisällöstä ja sanamuodosta
 • sovitaan tavasta, jolla ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista kulloinkin on tiedotettava
 • sovitaan lähitulevaisuuden toimintaohjelma,
 • pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kokouksessa käsitellyt aloitteet, esitykset ja annetut lausunnot sekä käynti- ja tutustumiskohteissa tehdyt havainnot, todetut toimenpidetarpeet ja saadut palautteet.

Vanhusneuvoston kokoonpano

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen nimittämä kaupungin toimihenkilö.