EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kaupungin toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU- jäsenmaissa.
Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kaupungilla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Uudenkaupungin kaupunki on vastuussa niistä henkilötiedoista, joiden rekisterinpitäjänä se toimii. Kaupunki vastaa siitä, että tietosuojan toteuttamisessa on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kaupungin tietosuojavastaaviin.

Tietosuojavastaavat antavat tietoja ja neuvoja rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijöille ja rekisteröidyille, jotka koskevat tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tietosuojavastaavat seuraa, että voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kansallisen valvontaviranomaisen ohjeita ja määräyksiä sekä rekisterinpitäjän omia ohjeita noudatetaan.

Yleistä tietoa tietosuojasta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Kaupunkisuunnittelu