Tällä sivulla

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, infran rakentamisesta ja ylläpidosta sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluista.

Jäsenet

Kaupunginhallituksen edustaja: Janne Sjölund, varaedustaja Kari Koski
Nuorisovaltuuston edustaja: Masi Pietikäinen, varaedustaja Nanna Pietikäinen

Esittelijät: Tekninen johtaja Jari Nikkari, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén (kaupunkisuunnittelun asiat), talousjohtaja Anne Takala (talousasiat) ja kiinteistöinsinööri Leena Viljanen (yksityistieasiat)
Sihteeri: Terhi Vehanti

Kokoukset 2024

Ti 30.1., ti 27.2., ti 19.3., ti 23.4., ti 28.5., ti 27.8., ti 24.9., ti 29.10., ti 26.11.

Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.
Kokoukset järjestetään klo 17:00 Mörnen virastotalon kokoushuoneessa tai sähköisenä kokouksena käyttäen Microsoft Teamsia.
Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen ko­kouk­seen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vii­meis­tään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista jul­kais­taan myös lautakunnan varajäsenille. Sähköpostitse lähetetään tie­to esityslistan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa. Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista jul­kais­taan viimeistään edellisenä päivänä.
 
Lautakunnan esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verk­ko­si­vuil­la. Tie­do­tus­vä­li­neil­le lähetetään tieto siitä, milloin esi­tys­lis­tat ovat luet­ta­vis­sa kaupungin verkkosivuilla.
 
Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13 jälkeen tai lähetetään Visma Signilla tarkastettavaksi ja al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si.
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verk­ko­si­vuil­la tar­kas­tus­ta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tar­kem­min säädetään.
 
Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kun­ta­lai­sel­la, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.