Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella ja suunnittelutarvealueella

Kaavoitamattoman alueen rakennuspaikkastatus ja rakennusoikeus ratkaistaan suunnittelutarveratkaisulla.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarve määräytyy maankäyttö ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella. Myös merkittävä yksittäinen hanke saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisua edellytetään esimerkiksi uusien rakennuspaikkojen muodostamiseksi.

Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarveratkaisua.

Ole yhteydessä rakennusvalvontaan ennen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Lupapiste-palveluun voi jättää neuvontapyynnön, jonka voi myöhemmin muuttaa helposti lupahakemukseksi.

Lupapisteen hakemukseen tulee liittää

  • selvitys omistusoikeudesta
  • asemapiirros
  • naapureiden kuulemiset