Ajoneuvojen romuttaminen

Henkilö- tai pakettiauton saa pois rekisteristä vain romutustodistuksella.

Henkilö- ja pakettiauton omistaja voi toimittaa ajoneuvonsa romuautojen vastaanottopisteisiin.  Vastaanottopisteissä romuauto otetaan maksutta vastaan ja poistetaan rekisteristä, eikä sitä voi enää koskaan rekisteröidä. Vastaanottopiste käsittelee vaaralliset jätteet ja kierrättää auton materiaalit lakien ja asetusten mukaisesti.

Käytöstä poistettujen, romutettavien ajoneuvojen kierrätyksestä huolehtii Suomen Autokierrätys Oy, jonka lähimmän toimipisteen voit tarkistaa heidän kotisivuiltaan.

Ajoneuvojen siirtäminen kaupungin toimesta 

Uudenkaupungin kaupunki siirtää hylätyt ja kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta.

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan siitä, että romuajoneuvot poistetaan ympäristöstä kunnan alueella, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään Remeo Oy:n toimipisteeseen, Orinkuja 1, 23500 Uusikaupunki. Ennen siirtoa annetaan romuajoneuvon omistajalle ja haltijalle kehotus siirtää romuajoneuvo pois seitsemän päivän kuluessa. Omistaja voi toimittaa romuajoneuvonsa maksutta Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen romutettavaksi.

Jos hylätyn ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin ilmoitustaululla. Mikäli romuajoneuvo on palanut tai se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, siirtää kaupunki romuajoneuvon suoraan vastaanottopaikkaan. Kaupunki antaa siirrosta kirjallisen päätöksen tiedoksi rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Päätös annetaan viipymättä siirron jälkeen. Päätöksessä kehotetaan noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Ajoneuvon lunastaminen takaisin

Kuulutettavat ajoneuvot kehotetaan noutamaan 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen. Mikäli ajoneuvon omistaja haluaa noutaa ajoneuvonsa, hänen tulee maksaa siirtolasku ennen ajoneuvon lunastamista. Ajoneuvo luovutetaan omistajalle maksukuittia vastaan. Mikäli ajoneuvoa ei määräajassa noudeta, kaupunki laskuttaa tai perii oikeusteitse siirrosta aiheutuneet kulut.