Purkamislupa tai purkuilmoitus

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan yleensä purkamislupa. Jos lupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamisluvan edellytykset

Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne- ja kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haitata kaavoituksen toteuttamista.

  Tarvitaanko lupa vai riittääkö ilmoitus?


  Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään

  • asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin
  • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa niin määrätään
  • jos rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa
  • kaavoittamattomalla alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (ellei yllämainittuja lupia edellyttäviä seikkoja)

  Purkamisilmoitus edellytetään

  • Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

  Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita

  • jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä
  • jos katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista

  Purkamisluvan hakeminen

  • Purkamislupa haetaan ja purkamisilmoitus tehdään Lupapisteen kautta.
  • Hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö.
  • Purkamislupaa voidaan hakea rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä pukutoimenpiteenä
  • Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuutotodistuksella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

  Liitteet

  • karttaote, josta yksiselitteisesti ilmenee purettavaksi aiottu rakennus
  • omistusoikeuden osoittava asiakirja
  • naapurin kuuleminen
  • rakennusjäteselvitys