Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella.  Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintyminen ja kauniin maisemakuvan suojelu sekä pohjavesien suojelu. Usein samalle hankkeelle vaaditaan myös ympäristölupa, jossa tarkastellaan mm. ympäristölle aiheutuvia haittoja ja niiden vähentämistä.

Soran ja kalliokiven ottaminen vaikuttavat aina maisemaan. Maa-ainesten ottaminen tulee suunnitella ja järjestää siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueen jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.

Maa-aineslain mukainen lupa- ja valvontaviranomainen on Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. 

Lomakkeet maa-aineslupahakemuksen laadintaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

Lähetä hakemuksesi