Kiinteistönmuodostus ja tonttijako

Tällä sivulla

Asemakaava-alueella rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että kortteliin on laadittu tonttijako ja että tonttijaon mukainen tontti on muodostettu kiinteistötoimituksella rekisteröintikelpoiseksi kiinteistöksi. Lainhuudon ja kiinnitysten hakemisten edellytyksenä on jossain tapauksissa kiinteistönmuodostus. 

  • Kaupunkialueella kiinteistötoimitukset suorittaa kaupungin toimitusinsinööri tai kiinteistörekisterinpitäjä.
  • Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitusten suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos.

Tonttijako

Tonttijako osoittaa ja vahvistaa asemakaavan mukaisten rakennuskortteleiden yksittäiset rakennuspaikat eli tontit. Tonttijako laaditaan yleensä erillisenä asemakaavan voimaantulon jälkeen. Tonttijaon laatii kaupunki ja sen laatiminen voi tulla vireille joko maanomistajan hakemuksesta tai kaupungin aloitteesta.

Tonttijako pyritään laatimaan siten, että se on rakentamista ja muuta maankäyttöä ajatellen tarkoituksenmukainen, myös maanomistusolot huomioidaan. Pääsääntöisesti jokaisen tonttijakoon sisältyvän tontin tulee rajoittua katualueeseen, mutta erityisestä syystä tontti voi rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestettävissä kulkukelpoinen yhteys.

Erillinen tonttijako laaditaan kartalle, jossa osoitetaan tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet ja niiden koordinaatit sekä alueella olevat rakennukset.

Asianosaiset

Tonttijaossa asianosaisia ovat jakoalueen ja naapurikiinteistöjen  omistajat sekä myös kadun  toisella puolella olevan kiinteistön omistaja, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa tämän kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon vaiheet

  • asianosaisen kuuleminen tonttijakoa valmisteltaessa
  • tonttijakoehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäväksi
  • tonttijaon hyväksyminen
  • muutoksenhaku
  • tonttijaon voimaantulo

Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Kustannukset

Maanomistajan hakemasta erillisen tonttijaon tai sen muutoksen laatimisesta peritään maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.  Mikäli tonttijako tai tonttijaon muutos on poikkeuksellisen suuritöinen, maksu peritään käytetyn työajan mukaan. 

Tonttijaosta on mahdollista pyytää myös koelaskenta. Tonttijaon koelaskenta on karttaehdotus, jossa esitetään vaihtoehto alueelle mahdollisesti tonttijaolla muodostettavista rakennuspaikoista. Koelaskenta ei edellytä tonttijaon laatimista. Koelaskennasta ja laskennan maastoon merkitsemisestä veloitetaan erikseen.

Mikäli tonttijaossa voidaan käyttää koelaskennassa tehtyä tonttijakoa sellaisenaan, koelaskennan kustannukset hyvitetään tonttijaon yhteydessä.

Tonttijaon laatimisen hakeminen

Tonttijaon laatimista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä. Hakemuksen ja mahdolliset liitteet voi toimittaa sähköpostilla. 

  • MRA 39 §:n mukaisesti erillinen tonttijakoehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.
  • Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (kyseisen tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta.
  • Tonttijakoa voidaan nopeuttaa kaikkien asianosaisten hyväksymisillä, tällöin tonttijakoehdotusta ei ole tarpeen asettaa nähtäville.

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tonttijakoehdotukset ovat nähtävillä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Tonttijaosta muistuttaminen

Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä MRL 79 §:n 2 mom. mukaan kuultava (kyseisen tontin omistaja ja rajanaapurit) on oikeus tehdä muistutus tonttijakoedotuksesta. Asianosaisille lähetetään tieto tonttijaon nähtävilläolosta kirjeitse.

Muistutus tonttijaosta on toimitettava Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle  Kirjaamon kautta ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kiinteistötoimitukset

Tontin lohkomisesta ja tontin rekisteröinnistä on säädetty kiinteistönmuodostamislaissa (554/95). 

Toimituksen hakeminen

Tontin lohkominen tulee vireille pääsääntöisesti tontin omistajan hakemuksesta.
Kiinteistötoimituksesta peritään kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu. Perusosaan voi tulla alennuksia ja lisäyksiä esimerkiksi tontin koosta sekä toimituksessa suoritettavien toimenpiteiden määrästä. Kiinteistötoimitusta haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä. 

Maastotyöt

Maastotyöt käsittävät vanhojen rajamerkkien etsimisen ja niiden paikallaan pysymisen selvittämisen sekä uusien rajapisteiden mittaamisen ja rajamerkkien rakentamisen. Maastotyöt tehdään tapauskohtaisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viralliset ratkaisut uusien rajamerkkien ja mahdollisten rajaepäselvyyksien osalta tehdään kuitenkin vasta toimituskokouksessa.

Toimituskokous

Kiinteistötoimitus aloitetaan toimituskokouksella kutsussa mainitulla tavalla. Kokouksessa vahvistetaan tontin pinta-ala ja rajat. Lisäksi kokouksessa perustetaan sopimuksen mukaiset tarvittavat rasitteet (esimerkiksi vesijohto- tai autopaikka-rasitteet), määrätään kantakiinteistö sekä tehdään päätökset rajankäynneistä.

Toimituksen hakijalla tai muulla asianosaisella ei lain mukaan ole velvollisuutta olla läsnä toimituskokouksessa. Toimituskokoukseen osallistuminen on aiheellista, jos tontin rajat, tieoikeus tai muu rasiteoikeus taikka jokin muu toimitukseen liittyvä seikka on vähänkään epäselvä. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä kokouksen pitämistä eikä toimituksen lopettamista.

Tontin rekisteröinti

Tontin rekisteröinti kiinteistörekisteriin edellyttää, että toimituksen hakija omistaa koko mitattavan tontin alueen. Omistusoikeus osoitetaan tontin muodostajakiinteistöihin ja -määräaloihin myönnetyillä lainhuudoilla.

Lisäksi tontin rekisteröimiseksi tulee tontin alueeseen kohdistuvien kiinnitysten olla kiinteistönmuodostamislain 24 §:ssä sanotulla tavalla sellaisessa järjestyksessä, että panttioikeuden haltijoiden edut säilyvät turvattuina.

Tontin lohkomisessa voidaan, jos on tarpeen, tontin omistajan pyynnöstä käsitellä uuden tontin vapauttamista niistä kiinnityksistä, jotka rasittavat tontin muodostajakiinteistöä. Kiinnityksistä vapauttaminen perustuu joko niin sanottuun vahingottomuusharkintaan tai panttioikeuden haltijoiden suostumuksiin. Jos toimituksessa on tarpeen käsitellä kiinnityksiä, asiasta on syytä neuvotella toimitusinsinöörin kanssa jo ennen toimituskokousta.

Asiakirjat

Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta, jota tarvitaan myös rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjana.