Kasvun ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja pyritään järjestämään tarkoituksenmukaista tukea. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Näistä lapsi voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Lisäksi esiopetuksessa lapsi voi saada oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyjä palveluita.

Kielitietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin huomioiminen on tärkeää hänen kehityksensä kannalta. Lapsi oppii kieltä vuorovaikutuksessa aikuisten ja toisten lasten kanssa.  Suomen kielen oppimista tuetaan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta mm. arjen vuorovaikutustilanteissa, pienryhmissä toimimalla ja yksilöopetuksena.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopetus

Jokaisessa päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Hän ohjaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä ja tukee huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Perhepäivähoidossa veo konsultoi tarvittaessa.