Kasarminlahden alueen hankkeet

Ilmakuva Kasarminlahden alueesta

Alue

Matalanpuhti on tyypillinen merenlahti, johon laskee Kasarminlahden kautta sisämaan laajan alueen valumavedet. Kasarminlahti ja sen ympäristö on suosittu virkistysalue.

Käynnissä olevat hankkeet

Uusikaupunki kirkkailla vesillä | Käynnissä

Uusikaupunki kirkkailla vesillä -hankkeessa pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, joilla parannetaan Kasarminlahden, Matalanpuhdin ja Ykskoivunpuhdin vesialueiden tilaa. 

Toimenpiteinä laaditaan toteutus- ja hoitosuunnitelma keinosuistolle Vionojan suulle Kasarminlahteen, jolla pyritään hidastamaan Kasarminlahden veden virtausta. Vionojan suistolle suunnitellaan lintumosaiikkia yhdessä alueen maanomistajien ja toimijoiden(ojitusyhtiö) kanssa. Lisäksi Ykskoivunpuhdissa niitetään vesikasvillisuutta ja Kasarminlahdessa järviruokoa sekä golfkentän valumaa vähennetään suojakasvillisuuskaistoilla. Veden laadun tarkkailuilla voidaan seurata ja varmistaa toimenpiteiden toimivuutta.

Toteutetut toimenpiteet:

  • Tähkä-Ärviää niitettiin kesällä 2023, keruujätteet kierrätettiin
  • Vedenlaadun tutkimus Ykskoivunpyhdilla
  • Järviruoon niitto tehty syksyllä 2022. Niittoja tehdään vielä pari kertaa
  • Vedenlaadun tutkimus Mourunojalla 

    Automaattiimittari mittasi Mourunojan kosteikon vedenlaatua syksyllä 2022. Samalla mitattiin virtaamia. Tulos: ravinnepitoisuudet laskevat, kun vesi käy kosteikon läpi, eli kosteikko toimii.

Avustus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on myöntänyt hankkeelle avustusta 34 500,00 euroa valtion talousarvion momenteilta 3510611(Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Menneet hankkeet

Uudenkaupungin merialueen tilan ja virkistyskäytön kehittäminen

Uudenkaupungin kaupunki perusti hankkeen vastauksena asukkaiden huoleen vesien tilasta,  sekä toiveisiin virkistysmahdollisuuksien lisäämisestä. Kaupunki haluaa toimia kestävää ja  viihtyisää kaupunkiasumista edistävästi ja pyrkii panostamaan luonnon ja asukkaiden hyvinvointiin alueellaan.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Uudenkaupungin Kasarminlahden ja Matalanpuhdin merialueiden tilaa, kehittää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, sekä antaa asukkaille mahadollisuuksia vaikuttaa lähialueensa kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin keräämään tietoa  alueen vesien tilaan vaikuttavista tekijöistä ja tunnistamaan parhaat toimenpiteet tilan paranatamiseksi.

Hankkeelle myönnettiin rahoitus Ravakalta Leader-rahoituksena, joka on erityisesti suunnattu maaseutujen elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen. Lisäksi samassa hankekokonaisuudessa toteutettiin kosteikkoja Elinympäristöohjelman Kunta-Helmi rahoituksella,  joka on tarkoitettu kuntien luonnonmonimuotoisuustyön rahoittamiseen, sekä rakennettiin  esteetön luontopolku Ely-keskuksen rahoituksella (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen ja lähivirkistysalueet).

Kasarminlahden esteetön luontopolkuhanke

Kasarminlahden rannalle rakennettiin kaupungin ensimmäinen esteetön luontopolku ja lintulava. Hankkeen suunnittelijana toimi kaupunki ja lintulavan rahoittajana Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Lisäksi hankkeelle saatiin valtionavustusta ELY-keskukselta. 

Kasarminlahden kosteikkohanke

Vuoden 2021 aikana käynnistyi Kasarminlahden kosteikkojen kunnostamishanke, jota rahoitti Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma (KuntaHelmi). Hankkeen tavoitteena oli kunnostaa luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan Kasarminlahden entiset kosteikot ja ranta-aluetta laidunkäyttöön. Kosteikkojen kunnostamisella voidaan myös vähentää Vionojan kautta Kasarminlahteen valuvan veden ravinnepitoisuutta.

Kasarminlahden hankkeen osallisten logot
Uudenkaupungin kaupunki, Helmi-ympäristöohjelma, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Leader Ravakka/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Yaran Uudenkaupungin tehtaat, Lassila & Tikanoja, Biolinja Oy, Sybimar, VG EcoFuel, Lounais-Suomen