Itälän ranta-asemakaavan lähestymiskartta

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 30.10.2023 Itälän ranta-asemakaavan §73.

Kaavan tunnus

895 48006

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 27.10.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.10-28.11.2022
  • Luonnos nähtävillä 27.10-28.11.2022
  • Ehdotus nähtävillä  9.2-13.3.2023
  • Hyväksyminen 30.10.2023
  • Voimaantulokuulutus 

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Kammelassa Hujun-rauman länsirannalla noin 15 km Uudenkaupungin keskustasta luo-teeseen ja noin 10 km Pyhärannan keskustasta länteen. Suunnit-telualueelle on kiinteä tieyhteys Pyhärannantien ja Lyökintien kautta.

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen kiinteistölle 895-480-6-5 ITÄLÄ erillispientalon rakennuspaikka. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 150 k-m² asuinrakennuksen, suojeltuun rakennukseen sr-merkinnässä määritellyn laajennuksen, erillisen saunarakennuksen enintään 25 k-m,² venevajan enintään 60 k-m² sekä alueen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 500 k-m²

Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • suunnittelualueen maanomistaja, naapurikiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokara-alueen haltijat
  • Uudenkaupungin kaupungin hallintokunnat
  • asiantuntijaviranomaiset