Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Tällä sivulla

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kuntien kulttuuritoimintalain, kirjastolain, museolain, nuorisolain, lain vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuslain mukaisista tehtävistä sekä kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (hyte-työ) liittyvistä tehtävistä.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta vastaa maahanmuuttokoordinaatiosta sekä ehkäisevän päihdetyön koordinaation mukaisista tehtävistä sekä toimielimen, kuten nuorisovaltuuston, sekä vammais- ja vanhusneuvostojen toiminnan edellytysten turvaamisesta.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, joihin kuuluvat liikuntapalvelut, kirjastopalvelut, museopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen (hyte-työ).

Jäsenet

Kaupunginhallituksen edustaja Li Grönlund, varaedustaja Merja Koski

Nuorisovaltuuston edustaja Maisa Kari, varaedustaja Sanni Peltoluhta

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso
Sihteeri: Palvelusihteeri Niina Kelosto-Vuokko

Kokoukset 2024

23.1.

20.2.  

26.3.

29.4.

28.5.

18.6.

20.8.

17.9.

22.10.

19.11.

17.12.

 Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18:00. 
Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Lautakunnan sihteeri ilmoittaa sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, milloin esityslista on luettavissa luottamushenkilöiden sähköisessä verkkopalvelussa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla. Tiedotusvälineille ilmoitetaan sähköpostitse, milloin esityslista on luettavissa internetissä.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päätetään jokaisessa kokouksessa erikseen.

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastuksen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten, kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla muutoksenhakuajan.