Ohjeita korvauksen hakemiseen

Joskus voi vesihuollossa syntyä häiriötilanteita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta Uudenkaupungin Vedeltä. Korvauskäytäntömme perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, erityisesti vesihuoltolakiin ja siihen pohjautuviin Uudenkaupungin Veden vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin.

Vuotohyvitys

Millaisessa tilanteessa hyvitystä voi hakea?

Vesihuoltolaitos voi harkita vesilaskun hyvitystä hukkaan valuneesta vedestä, jos vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin.  Hyvitys voidaan myöntää ainoastaan jäteveden käyttömaksusta. Muista maksuista ei myönnetä hyvitystä.  

Hyvitys vesivuodosta voidaan myöntää sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas voi näyttää vahingon toteen ja jossa vesimäärä on huomattava. 

Hyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto on korjattu. Anomus hyvitykseen on tehtävä kirjallisena puolen vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.   

Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut vesilaitoksen pyytämää vesimittarin lukemaa vuosittain, ei vuotoveden määrää voida arvioida luotettavasti, ja siinä tapauksessa hyvitystä ei voida myöntää.  

Millaisessa tilanteessa hyvitystä ei makseta? 

Uudenkaupungin Vesi ei myönnä hyvitystä vuodoista, jotka johtuvat asiakkaan viallisista vesijohtolaitteista kuten hanoista, wc-pytyistä tai kastelujärjestelmistä. Myöskään uima-altaiden, paljujen täyttöön tai pihan kasteluun käytettyjä vesiä ei hyvitetä.  

Vesihuollon toimintahäiriöt ja korvauksen hakeminen

1. Käyttökatkos yli 12 tuntia

Hyvitämme talousveden käyttökatkoksen asiakkaalle vesihuoltolain § 27 ja vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvityksen määrä yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä on vähintään 2 prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Huomioimme hyvityksen myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten Uudenkaupungin Vedelle ei tarvitse toimittaa erillistä hakemusta.

2. Talousveden laatupoikkeama

Talousveden laatupoikkeamasta kannattaa olla ensin yhteydessä päivystykseemme. Jos laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: vesihuolto(at)uusikaupunki.fi. Asunto-osakeyhtiöitä suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

3. Vesijohtovuoto ja viemäritulva

Kiinteistön vesivahingon sattuessa on ensin tarkistettava, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, on hyvä olla yhteydessä Uudenkaupungin Veteen ja selvittää, onko runkovesijohdossamme ollut vuoto.  Vesijohtojamme rikkoutuu silloin tällöin maan liikkeiden, kuten routimisen, vuoksi, ja silloin vettä voi kulkeutua kiinteistölle.

Vesivahinko voi aiheutua myös viemärin tulvimisesta. Viemäri tukkiutuu esimerkiksi sinne kulkeutuneen hiekan, esineiden, kasvuston tai rasvan seurauksena. Jos tulviminen johtuu painaumasta tai tukoksesta Uudenkaupungin Veden runkoviemärissä eikä ole seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta, on Uudenkaupungin Vesi vastuussa tulvimisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista.

Tulvavahinko voi syntyä myös poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen vuoksi, jolloin viemärien kapasiteetti ei pysty käsittelemään kaikkea vesimäärää. Tilanteessa, jossa viemäriverkostostamme ei ole löydetty vikaa ja sademäärä on ollut niin poikkeuksellinen, ettei vesihuoltolaitoksen voida edellyttää siihen varautuvan viemärikapasiteetillaan, on Uudenkaupungin Vesi vapaa korvausvastuusta. 

Kullekin vesihuoltoon liittyneelle kiinteistölle on määritelty padotuskorkeus, jonka alapuoliset tilat liittyjäasiakkaan tulee suojata. Toimitusehtojen perusteella emme vastaa yleisten, padotuskorkeuden alapuolisten tilojen tulvavahingoista.

Jos veden tulviminen on johtunut Uudenkaupungin Veden vesijohdon rikkoutumisesta tai runkoviemärin virheellisestä toiminnasta, korvaamme tulvimisesta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot. (Vesihuoltolaki § 27 ja § 28)

Ohjeita korvauksenhakijalle kiinteistön vesivahingossa

Vesivahingon sattuessa kiinteistön haltijan on välittömästi käynnistettävä kiinteistön kuivatustoimet lisävahinkojen välttämiseksi (esim. veden poisto imuautolla, kuivatuskaluston asentaminen). Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen osallistumaan kaikkiin sellaisiin vahingon torjumis- ja rajoittamistoimiin, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Uudenkaupungin Veden runkojohdosta aiheutuneen vuodon korjaaminen tai viemäritukoksen poistaminen ovat Uudenkaupungin Veden vastuulla. Uudenkaupungin Vesi voi avustaa myös kiinteistön kuivatustöiden alkuun saattamisessa. 

Kiinteistön omistaja on vastuussa tonttivesi- ja tonttiviemärijohdoista ja kaivoista sekä sulkuventtiileistä ja pumppaamoista.

Sen jälkeen, kun tulvavahinko on käyty läpi ja vastuu vahingosta näyttäisi kuuluvan Uudenkaupungin Vedelle, voi vahingonkärsijä hakea korvausta Uudenkaupungin Vedeltä laatimalla vahinkoilmoitukseen perustuvan korvaushakemuksen. Korvaushakemus on vapaamuotoinen selvitys tapahtuneesta. Siitä tulee ilmetä kaikki asian käsittelyn kannalta oleelliset seikat:

  • tiedot vahinkoon johtaneesta tapahtumasta (aika, paikka, vahingon aiheuttaja)
  • vahingot (vahinkoilmoitus ja mahdolliset katselmuspöytäkirjat)
  • eritellyt tiedot vahingoittuneesta irtaimistosta, jota anotaan korvattavaksi (kuitit, maksutositteet, valokuvat vahingoittuneista tavaroista yms.)
  • eritellyt tiedot korjauskustannuksista, joita anotaan korvattaviksi, sekä mahdollinen muu selvitys korjausten tarpeellisuuden selvittämiseksi
  • tarkastus- ja tutkintapöytäkirjat (vakuutusyhtiö, poliisi)
  • pankkiyhteystiedot korvauksen maksamista varten
  • korvauksen hakijan yhteystiedot.
  • Korvaushakemus voidaan toimittaa sähköpostilla osoitteeseen vesihuolto@uusikaupunki.fi