Tällä sivulla

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan kunnan asukkaiden hyvän elinympäristön turvaamiseksi.

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta säädetyn lain (64/1986) mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja lupalautakunta, jonka alaisuudessa ympäristönsuojelun viranhaltijat huolehtivat valmistelu-, valvonta- ja toimeenpanotehtävistä.

Kuulutukset, hakemukset ja päätökset 

Ympäristönsuojelun kuulutukset niihin liittyvine asiakirjoineen ovat nähtävillä Uudenkaupungin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaissa (527/2014 § 202) on säädetty.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on päättänyt ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä 31.10.2022  § 92 . Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 1.2.2023.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä yksittäistapauksissa ja erityisestä syystä.

Taksat ja maksut

Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 1.4.2022 voimaan tullut taksa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.3.2022  § 17.

Uudenkaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 14.6.2016 hyväksymä maa-ainestaksa. Voimaantuloajankohta 1.7.2016.