Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annetun ympäristönsuojelu-asetuksen (713/2014) mukainen lupa toiminnalle, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Luvanvaraiset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksen 1-2 §:ssä. Luvanvaraisia ovat lisäksi ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentissa luetellut toiminnot (päästöt vesistöön, jätevesien johtaminen ja naapuruussuhdelain tarkoittama kohtuuton haitta).

Ympäristön pilaantumisen vaaran aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa metsäteollisuus, energian tuotanto, orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta, malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto, elintarvikkeiden valmistus, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, tarkkailusta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Uudenkaupungin, Taivassalon, Kustavin ja Vehmaan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.  Ota yhteyttä ympäristönsuojeluun ennen hakemuksen jättämistä.

Lomakkeet ympäristölupahakemuksen laadintaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

Lähetä hakemuksesi