Yksityistiet ja kunnossapitoavustukset

Tällä sivulla

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan mitä tie kullekin tuottaa. Osakkaat voivat muodostaa tiekunnan, joka vastaa tien hoitoon liittyvistä asioista. Uudenkaupungin alueella on runsaat 250 järjestäytynyttä yksityistietä ja näillä kunnossapidettävänä n. 450 km tietä.

Yksityisteihin liittyviä viranomaistehtäviä yksityistietoimituksissa hoitaa pääasiassa Maanmittauslaitos. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksista päättäminen kuuluu edelleen kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin.

Tiekunnilla ilmoitusvelvollisuus valtiolle

Tiekuntien tulee ilmoittaa tietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä Väyläviraston Digiroad-järjestelmään, jonne tulee ilmoittaa tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia. Tietojen ajantasaisuus on ehtona avustusten saamiselle.

Liikennemerkin sijoittaminen

Pysyvän liikennemerkin pystyttämiseen yksityistielle tarvitaan kaupugin suostumus. Asian käsittelee tiekunnan hakemuksesta kiinteistöinsinööri. Hakemus on vapaamuotoinen. Lisää liitteeksi kartta, josta liikennemerkin suunniteltu sijantin käy ilmi.

Kunnossapitoavustukset

Avustusten hakuaika

Avustukset ovat haettavissa 30.3.-5.5.2023. Haku lomakkeella!

Ohjeet avustusten hakemiseen

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.

Kaupungin avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. 

Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Uudenkaupungin kaupungin alueella olevaa tienosaa.

Avustushakemus tehdään teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös edellisen vuoden tuloslaskelmasta ja tilintarkastuskertomuksesta.  Yksityistielain 58.3 §:än  on lisätty mahdollisuus osallistua tiekunnan kokoukseen etäyhteydellä tai postitse. ”Tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen osallistumisen ilmoittamista varten määräajan.”

Avustusten jakoperiaatteet

Lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapidon avustukset valtuuston vuosittain osoittaman määrärahan puitteissa ja seuraavia periaatteita noudattaen:

 • vain vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan
 • kauttakulkutie tai yrityksiä tien varrella: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 40-50 %
 • muu vakituisen asutuksen tie: avustusosuus rahoituksesta riippuen n. 30-40 %           
 • tienpidon hyväksyttävä maksimikustannus kilometriä kohden on 1.514 €/km
 • alle 10 euron avustusta ei makseta.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi

 • auraus- ja hiekoituskulut
 • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
 • vesakon torjunta, liikennemerkkien kunnossapito
 • tienhoitokaluston korjausmenot
 • tietoimituskustannukset
 • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.

Kaupungilla on erillinen määräraha ELY-keskuksen tukikelpoisiksi toteamien teiden perusparannushankkeita varten.

Hakemuksen palautus

 • sähköisesti osoitteella yksityistieavustukset@uusikaupunki.fi
 • postitse osoitteella Uudenkaupungin kaupunki/Yksityistieavustukset, PL 20, 23501 Uusikaupunki
 • toimittamalla palvelupiste Passariin, Rauhankatu 10

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lomakkeita  saa myös Passarista.

Valtion avustukset yksityisteiden parantamiseen

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen.

Tyypillisiä parantamishankkeita ovat esim. siltojen ja rumpujen peruskorjaukset, routavaurioiden korjaaminen sekä tien kantavuutta ja kuivatusta parantavat hankkeet. Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on ELY-keskuksen päätöksellä todettu valtionavustuskelpoiseksi.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus-lomakkeella. Hakemuslomakkeen ja tarkempia ohjeita saa ELY-keskuksen sivuilta.

Kaupunki osakkaana tiekunnassa

Uudenkaupungin kaupungin ollessa tiekunnan osakkaana, tulee vuosikokouskutsu lähettää kaupungin edustajalle. Kutsut ja laskut mieluiten sähköpostilla.