Kaupungin viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista. Päätökset, joihin kuntalaisilla on muutoksenhakuoikeus, julkaistaan verkossa. 

Päätösasiakirjoista on poistettu salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon.

Viranhaltijoiden päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun viranhaltijapäätös on nähtävänä verkossa.