Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea tuen tarpeen ilmetessä. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

Oppimisen tuen tavoitteet

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennalta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Tuen muodot vahvistuvat siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun ja tehostetusta erityiseen tukeen. Perusopetuksen tavoitteena on tarjota laadukkaita ja tasa-arvoisia opetuksen sekä kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluita oppilaan omassa lähikoulussa. Lähikoulu on kunnan oppilaalle osoittama ensisijainen koulupaikka.

Tuen tavanomaisia muotoja ovat eriyttäminentukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus, joita annetaan kaikilla tuen tasoilla. Lähikouluissa opetuksen tukea annetaan mm. tupaopetuksena, jossa oppilaan tuki tapahtuu luokanopettajan, aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä. Kouluissa opetuksen yleisen tuen piiriin kuuluvat myös muun muassa suomi toisena kielenä opetus (S2), joustava perusopetus (JOPO) ja perusopetukseen valmistava opetus (VALMO).

Suomi toisena kielenä (S2)

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Opetuksen päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Joustava perusopetus (JOPO)

Yläluokkien opiskelu on mahdollista joustavan perusopetuksen 7.9. luokalla. Opiskelu on käytännönläheistä ja työpainotteista oppimista yleisopetuksen pienryhmässä. Oppiminen tapahtuu tavallisen luokkahuoneen lisäksi mm. työpaikoilla, leireillä ja erilaisilla tutustumiskäynneillä. Luokalle haku on keväisin.

Perusopetukseen valmistava opetus (VALMO)

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Erityisopetus ja kunnan yhteiset erityisopetuksen luokat

Pienryhmämuotoista opetusta järjestetään joustavin järjestelyin tarpeen mukaan. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta. Kokoaikainen erityisopetus tarkoittaa sitä, että jonkin oppiaineen kaikesta opetuksesta vastaa erityisopettaja, joka voi olla luokassa myös samanaikaisopettajana tai oppilas saa häneltä yksilöopetusta tai pienryhmäopetusta. Opetus voidaan myös antaa erityisluokalla kokonaan tai vain joidenkin tuntien osalta. Kaupunki järjestää keskitettyä erityisluokkaopetusta toiminta-alueittaisessa opetuksessa sekä tilanteissa, joissa oppilas tarvitsee vahvaa psykiatrista tukea.