OmaUki asukasbudjetointi

Tällä sivulla

Uudessakaupungissa kokeillaan ensimmäistä kertaa asukasbudjetointia. Asukasbudjetointi tunnetaan Suomessa myös nimellä osallistuva budjetointi.  Kokeilu toteutetaan vuoden 2023 aikana ja se suuntautuu neljälle alueelle: Kalantiin, Pyhämaahan, Lokalahdelle sekä vanhaan maalaiskuntaan ja saaristoon. 

Tavoitteena on kerätä monipuolisia ideoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä asuin- ja elinympäristön kehittämiseksi. Ideat jatkojalostetaan äänestysehdotuksiksi. Äänestyksestä toteutukseen siirtyy niin monta ehdotusta kuin alueen budjettiin mahtuu. Ideointi, kehittäminen ja varsinainen äänestys järjestetään keväällä 2023 ja valitut ideat toteutetaan kesän ja syksyn 2023 aikana.

Kokeiluun varatut rahat - yhteensä 65 000 euroa - jaetaan alueille seuraavasti:

Kalanti 20 000 €
Lokalahti 15 000 €
Pyhämaa 15 000 €
Maalaiskunta ja saaristo 15 000 €

OmaUki Asukasbudjetointi - ideoi, kehitä ja äänestä. Kalannissa, Pyhämaassa, Lokalahdella ja maalaiskunnassa.

Tällä hetkellä menossa

Asukasbudjetoinnin ideointivaiheessa alueille jätettiin yhteensä yli 120 ideaa tai ideakimaraa.
Kehittämisvaiheessa ideoista muotoillaan yhdessä äänestysehdotuksia. 

OmaUki-asukasbudjetin vaiheet

 1. Ideointivaihe 10.2.-6.3.2023
 2. Arviointivaihe helmi-maaliskuu
 3. Kehittämisvaihe maalis-huhtikuu
 4. Äänestys alkaa viikolla 22. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan.
OmaUki asukasbudjetoinnin vaiheet

Vaihe 1: Ideointi | Vaihe on ohi

Ideointivaiheessa oli mahdollisuus jättää oma idea verkkopalvelussa tai jätää kirjallinen ehdotus kirjastoon, kirjastoautoon, uimahalliin tai Passariin. Ideointivaihe päättyi 6.3.2023. Ideointivaiheen päätyttyä jätettyihin ideoihin voi tutustua kunkin alueen omalla sivulla. Kaikki ideat myös  paperilomakkeilla jätetyt, viedään sivustolle viimeistään viikon 10 aikana. 

Rajaukset

 • Idean tulee kohdentua Kalannin, Pyhämaan, Lokalahden tai maalaiskunnan alueelle
 • Idean tulee olla lainmukainen ja toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa (idea ei siten voi sijoittua esim. yksityisen omistuksessa olevalle alueelle)
 • Idean tulee olla yleishyödyllinen ja sen toivotaan tuottavan iloa mahdollisimman monille
 • Samankaltaisia ehdotuksia saatetaan jatkojalostusvaiheessa myös yhdistää. Jättämällä idean annat kaupungille oikeudet muokata ja kehittää sitä mm. työpajoissa.
 • Toteuttajana voi olla kaupunki tai kaupunki yhteistyössä muiden tahojen kanssa esim. yhdistyksen kanssa. Koordinointivastuu on kaupungilla
 • Idean tulee olla toteutettavissa määrärahan puitteissa 15 000 tai 20 000/alue
 • Idean tulee olla toteutettavissa vuoden 2023 aikana
 • Idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa, eikä ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai uuden pysyvän henkilökunnan palkkaamista

Vaihe 2 ja 3: Arviointi ja kehittämisvaihe | KÄYNNISSÄ

Arviointi- ja kehittelyvaihe ovat osin päällekkäisiä. Arvioinnin tehtävänä on selvittää onko idea OmaUki-budjetin rajausten mukainen ja voiko se edetä seuraavaan kehittelyvaiheeseen. Alustavaa arviointia suorittavat kaupungin eri yksiköt ja niiden työntekijät.

Ideoita saatetaan pilkkoa pienempiin osiin tai toisaalta niitä voidaan yhdistää toisiin samankaltaisiin ideoihin.  Osa ideoista ei välttämättä ole Uudenkaupungin kaupungin toimivallan piirissä ja tällaisissa tapauksissa palaute tai idea ohjataan eteenpäin. Kaikki ideat kuitenkin käsitellään. Tarvittaessa miettitään vaihtoehtoisia keinoja asian edistämiseksi. 

Kehittelyvaiheessa järjestetään työpajat eri alueilla. Yhteiskehittely on kaikille avointa. Työpajat järjestetään viikoilla 12 ja 13. Tarkempi aikataulu julkaistaan lähipäivinä. Työpajojen lisäksi saatetaan eri teemaisille ideoille järjestää myös omia verkkokehittelypalavereja. Kehittelyvaihe jatkuu maalis- ja huhtikuun ajan. 

4. Äänestys | Tulossa 

Äänestys avautuu näillä näkymin viikolla 22. Informoille asiasta heti kun äänestyksen alkamispäivä vaihvistuu. 

Asukasbudjetoinnin taustaa

Asukasbudjetointi tai osallistuva budjetointi (osbu) on Suomessa verrattain uusi menetelmä ja siksi sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tai vakiintunutta toimintamallia. Asukasbudjetoinnin toteuttamistavat vaihtelevat suuresti kuntien välillä. Kuntaliitto määrittää asukasbudjetoinnin toimintamalliksi, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaankeskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Uudenkaupungin asukasbudjetointi on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on myös kirjattu kuntalain 22 §:lään. Pykälässä todetaan seuraavaa: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.”

Uudessakaupungissa on päätetty kokeilla asukasbudjetointia  aluekehittämisen näkökulmasta ja hyödyntää maantieteellistä rajausta: Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa sekä vanha Uudenkaupungin maalaiskunta ja saaristo. Alueellisesti rajatun kokeilun toteuttamisessa saatuja kokemuksia jatuloksia tullaan hyödyntämään asukasbudjetoinnin jatkoaarvioitaessa. Kokeilulla kerätään tietoa siitä, miten menetelmä aktivoi kansalaisia vaikuttamaan ja miten se edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä alueiden kehittämistä. Kokeilun jälkeen päätetään asukasbudjetoinnin toteutustavasta ja kehittämisen suunnista, saatujen kokemusten perusteella.

Kysymykset ja lisätiedot

OmaUki-budjetin toteutus Uudessakaupungissa

Ideointialusta tai ideoiden jättäminen, työpajat ja jatkokehittäminen