Tällä sivulla

Uudessakaupungissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa asukasbudjetointia. Asukasbudjetointi tunnetaan Suomessa myös nimellä osallistuva budjetointi.  Kokeilu toteutettiin vuoden 2023 aikana ja se suuntautui neljälle alueelle: Kalantiin, Pyhämaahan, Lokalahdelle sekä vanhaan maalaiskuntaan ja saaristoon. 

Tavoitteena oli kerätä monipuolisia ideoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä asuin- ja elinympäristön kehittämiseksi. Ideat jatkojalostettiin äänestysehdotuksiksi. Äänestyksestä toteutukseen siirtyi niin monta ehdotusta kuin alueen budjettiin mahtui. Ideointi, kehittäminen ja varsinainen äänestys järjestettiin keväällä 2023 ja valitut ideat toteutettiin pääsosin kesän ja syksyn 2023 aikana. 

Osa hankkeista vaati pitemmän valmisteluajan tai aikataulullisista syistä niiden viimeistelyyn piti varata aikaa vielä vuodelle 2024. Tavoitteena on että kaikki projektit saadaan maaliin ja viimeisteltyä kevään 2024 aikana. Virallisesti kaikkia kohteita juhlistetaan 2024 keväällä kun kaikki kohteet ovat valmistuneet.

Kokeiluun varatut rahat - yhteensä 65 000 euroa - jaettiin alueille seuraavasti:

Kalanti 20 000 €
Lokalahti 15 000 €
Pyhämaa 15 000 €
Maalaiskunta ja saaristo 15 000 €

OmaUki Asukasbudjetointi - ideoi, kehitä ja äänestä. Kalannissa, Pyhämaassa, Lokalahdella ja maalaiskunnassa.

Äänestys on päättynyt.

Äänestys on päättynyt. Tulokset julkaistaan tiistaina 20.6. 

OmaUki asukasbudjetoinnin vaiheet

Vaihe 1: Ideointi | Vaihe on ohi

Ideointivaiheessa oli mahdollisuus jättää oma idea verkkopalvelussa tai jätää kirjallinen ehdotus kirjastoon, kirjastoautoon, uimahalliin tai Passariin. Ideointivaihe päättyi 6.3.2023. Ideointivaiheen päätyttyä jätettyihin ideoihin voi tutustua kunkin alueen omalla sivulla. Kaikki ideat myös  paperilomakkeilla jätetyt, viedään sivustolle viimeistään viikon 10 aikana. 

Rajaukset

  • Idean tulee kohdentua Kalannin, Pyhämaan, Lokalahden tai maalaiskunnan alueelle
  • Idean tulee olla lainmukainen ja toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa (idea ei siten voi sijoittua esim. yksityisen omistuksessa olevalle alueelle)
  • Idean tulee olla yleishyödyllinen ja sen toivotaan tuottavan iloa mahdollisimman monille
  • Samankaltaisia ehdotuksia saatetaan jatkojalostusvaiheessa myös yhdistää. Jättämällä idean annat kaupungille oikeudet muokata ja kehittää sitä mm. työpajoissa.
  • Toteuttajana voi olla kaupunki tai kaupunki yhteistyössä muiden tahojen kanssa esim. yhdistyksen kanssa. Koordinointivastuu on kaupungilla
  • Idean tulee olla toteutettavissa määrärahan puitteissa 15 000 tai 20 000/alue
  • Idean tulee olla toteutettavissa vuoden 2023 aikana
  • Idea on kaupungin ylläpidettävissä jatkossa, eikä ei edellytä esim. kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai uuden pysyvän henkilökunnan palkkaamista

Vaihe 2 ja 3: Arviointi ja kehittämisvaihe | Vaihe on ohi

Arviointi- ja kehittelyvaihe ovat osin päällekkäisiä. Arvioinnin tehtävänä on selvittää onko idea OmaUki-budjetin rajausten mukainen ja voiko se edetä seuraavaan kehittelyvaiheeseen. Alustavaa arviointia suorittavat kaupungin eri yksiköt ja niiden työntekijät.

Ideoita saatetaan pilkkoa pienempiin osiin tai toisaalta niitä voidaan yhdistää toisiin samankaltaisiin ideoihin.  Osa ideoista ei välttämättä ole Uudenkaupungin kaupungin toimivallan piirissä ja tällaisissa tapauksissa palaute tai idea ohjataan eteenpäin. Kaikki ideat kuitenkin käsitellään. Tarvittaessa miettitään vaihtoehtoisia keinoja asian edistämiseksi. 

Kehittelyvaiheessa järjestettiin työpajat eri alueilla. Yhteiskehittely oli kaikille avointa.Kehittelyvaihe jatkui maaliskuusta toukokuulle.

4. Äänestys | Vaihe on ohi

Asukasbudjetoinnin taustaa

Asukasbudjetointi tai osallistuva budjetointi (osbu) on Suomessa verrattain uusi menetelmä ja siksi sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tai vakiintunutta toimintamallia. Asukasbudjetoinnin toteuttamistavat vaihtelevat suuresti kuntien välillä. Kuntaliitto määrittää asukasbudjetoinnin toimintamalliksi, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaankeskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

Uudenkaupungin asukasbudjetointi on lähtenyt liikkeelle valtuustoaloitteesta. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on myös kirjattu kuntalain 22 §:lään. Pykälässä todetaan seuraavaa: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.”

Uudessakaupungissa on päätetty kokeilla asukasbudjetointia  aluekehittämisen näkökulmasta ja hyödyntää maantieteellistä rajausta: Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa sekä vanha Uudenkaupungin maalaiskunta ja saaristo. Alueellisesti rajatun kokeilun toteuttamisessa saatuja kokemuksia jatuloksia tullaan hyödyntämään asukasbudjetoinnin jatkoaarvioitaessa. Kokeilulla kerätään tietoa siitä, miten menetelmä aktivoi kansalaisia vaikuttamaan ja miten se edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä alueiden kehittämistä. Kokeilun jälkeen päätetään asukasbudjetoinnin toteutustavasta ja kehittämisen suunnista, saatujen kokemusten perusteella.

Kysymykset ja lisätiedot

OmaUki-budjetin toteutus Uudessakaupungissa

Ideointialusta tai ideoiden jättäminen, työpajat ja jatkokehittäminen