Uudenkaupungin kaupunki omistaa metsää n. 2200 ha, josta yli puolet sijaitsee taajama-alueilla ja saarissa. Metsien hoito-ohjeena käytetään metsänhoitoyhdistyksen laatimaa metsäsuunnitelmaa. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2024. Inventoitujen puustotietojen lisäksi suunnitelmassa on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle. 

Taajamametsät

Uudessakaupungissa on yli tuhat hehtaaria asutuksen keskellä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevia taajamametsiä, jotka muodostavat kaikille asukkaille saavutettavissa olevan viherverkoston. Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovatkin merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne tarjoavat monenlaista hyvinvointia asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Ne ovat paikkoja, joissa virkistäydytään ja liikutaan, ne suojaavat melulta ja ilman epäpuhtauksilta, ja ne ovat paikkoja, joissa toivutaan stressistä ja luonto on läsnä. Taajamametsillä on laaja käyttäjäkunta moninaisine tarpeineen.

Kaupunki selvitti vuoden 2020 lopulla verkkokyselyn avulla asukkaidensa toiveita ja ajatuksia taajamametsien merkityksestä, käytöstä ja hoidosta. Kyselyn tulokset toimivat myös pohjana taajamametsien hoitosuositusten ja kunnossapitoluokituksen laadinnassa.

Taajamametsien kunnossapitoluokitus ja hoitosuositus

Kunnossapitoluokitusta tehdään keskustan asemakaava-alueella sijaitsevissa taajamametsissä Santtiosta Sorvakkoon. Työ perustuu viheralueiden RAMS-kunnossapitoluokitukseen, joka on uudistettu tänä vuonna. Luokituksella kuvataan taajamametsien yleisilmettä, käyttötarkoitusta ja kunnossapidon ja hoidon laatutasoa. Luokituksen yhteydessä tehdään kohteille hoitosuositus. 

Taajamametsille on viisi kunnossapitoluokkaa:
1. Arvometsä,
2. Lähimetsä,
3. Ulkoilu- ja virkistysmetsä,
4. Suojametsä ja
5. Talousmetsä. 

Lisäksi lakisääteisille suojelualueille on oma Suojelualueet -luokkansa.  

Luokituksen yhteydessä laaditaan myös periaatteet ja yleisohjeet Uudenkaupungin taajamametsien käytölle ja hoidolle. Periaatteissa pyritään kattavasti huomioimaan erilaiset tavoitteet ja arvot, joita taajamametsiin liitetään. 

Asukaskyselyn tuloksia

Taajamametsät ovat uusikaupunkilaisille tärkeitä. Ne lisäävät asumisviihtyvyyttä, tuovat luonnon lähelle kotia ja tarjoavat tilaa ja mahdollisuuksia virkistymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Kaupunkilaiset pitävätkin erittäin tärkeänä sitä, että asutuksen ympärillä ja myös asuinalueiden sisällä säilytetään metsää ja niistä myös pidetään huolta. 

Taajamametsien asukaskyselyyn vastanneet  pitävät tärkeänä, että metsiä säilytetään asutuksen
keskellä ja reunoilla ja metsien elinvoimaisuutta vaalitaan ja ulkoilureiteistä pidetään huolta. Osa vastaajista
toivoi luonnontilaisempia metsiä ja miltei yhtä paljon toivottiin hoidetumpia puistomaisia metsiä.
Suurin osa vastaajista piti taajamametsien merkitystä suurena omalle asumisviihtyvyydelleen.  

Vastaajista suurin osa käy kaupungin taajamametsissä viikoittain läpi vuoden.