Kaupunkisuunnittelujaoston tehtävänä on kehittää alueen maankäyttöä ja kaupunkikuvaa sekä luoda edellytykset hyvälle kaupunkiympäristölle. Kaupunkisuunnittelujaosto seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Jaosto luo osaltaan elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä kaavoituksen, maankäytön ja liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Jaosto osallistuu myös kaupungin asuntopolitiikan suunnitteluun, koordinoi arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa sekä päättää taajamametsistä ja metsäsuunnitelmista. 

  • tekee kaavojen laatimispäätökset, kaavojen valmistelun viranomaistehtävistä luonnosvaiheen kuulemiset ja luonnosvaiheen lausuntojen pyytämiset 
  • hyväksyy MRL 85 § mukaiset katusuunnitelmat
  • päättää MRL 90 § muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelmista

Tarkemmin kaupunkisuunnittelujaoston tehtävistä voi lukea Uudenkaupungin hallintosäännöstä.

Kaupunkisuunnittelujaoston jäsenet

Kaupunkisuunnittelujaoston kokoukset vuonna 2024

Klo 16 alkaen

8.2.
29.2.
21.3.
11.4.
2.5.
23.5.
13.6.
27.6.
22.8.
12.9.
3.10.
24.10.
14.11.
12.12.