Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kerääntyy maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta.  Päällystettyjen pintojen myötä sateiden aiheuttama pintavalunta nopeutuu ja pinnoilta pois valuvan huleveden määrä kasvaa.

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin

Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja siksi turhaan kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Hulevesien suuri osuus jätevedessä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa, koska vettä puhdistavat pieneliöt eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla liian laimeissa tai kylmissä vesissä. Suuri vesimäärä lisää myös puhdistamon ja jätevesipumppaamoiden käyttökustannuksia, kuten sähkönkulutusta. 

Kuka vastaa hulevesistä?

Kaupunki vastaa yleisten alueiden hulevesijärjestelmästä asemakaavoitetulla alueella. Hulevesiasiat liittyvät monien eri palvelukeskusten työtehtäviin. Kaupunkisuunnittelussa mm. laaditaan hulevesien kaavamääräykset sekä katujen ja yleisten aluiden suunnitelmat. Hulevesijärjestelmien kunnossapidosta taas vastaa teknisetpalvelut. 


Tontilla muodostuvien hulevesien käsittelystä ja hallinnasta vastaa kiinteistön omistaja. Tontinomistajan tehtävänä on ohjata hulevedet kaupungin hulevesijärjestelmään asemakaavoitetulla alueella. Lähtökohtana on kuitenkin hulevesien synnyn estäminen alkujaankin. Hulevesiä tulee  mahdollisuuksien mukaan imeyttää maaperään tonteilla ja yleisillä alueilla, ja vasta sitten johtaa vesiä keskitettyihin järjestelmiin.

Kiinteistöillä on mahdollista vähentää hulevesien määrää luonnonmukaisin keinoin esimerkiksi seuraavasti:

  • imeytä hulevedet tontilla maaperäolosuhteiden niin salliessa
  • suosi läpäiseviä päällyste- ja pintamateriaaleja
  • viivytä ja hajauta hulevesiä viherpainanteissa, avo-ojissa tai maanalaisissa viivytysrakenteissa
  • ohjaa kattovedet kasvillisuuden käyttöön, kerää talteen ja käytä kasteluvetenä
  • rakenna viherkatto tai sadepuutarha

Tontin omistajan tehtäviin kuuluvat mm.

  • avo-ojarummun toimivana pitäminen eli jään, lumen ja roskien poistaminen
  • tontille johtavan kulkutien ja tonttiliittymän hoito ja rakentaminen
  • roskien ja pudonneiden lehtien poistaminen tontin rajasta kadun keskilinjaan  asti (enintään 15 metriä)
  • ojan puhtaanapito
  • lumi on varastoitava omalla tontilla tai sen voi kuljettaa kaupungin lumenkaatopaikalle