Tällä sivulla

Elinkeinopalvelujen käynnissä olevia hankkeita

 

Ekotekoagentit Uusikaupunki ja Laitila
 

Hankkeen tarve nousee Suomen tavoitteesta olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraali ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta (v.2019 hallitusohjelma).

Uudenkaupungin ja Laitilan ilmasto- ja kiertotaloustyötä kehitetään yhteistyössä Ekotekoagentti hankkeen avulla. Merkittävä 70 % tuki toimintaan saatiin Ympäristöministeriöltä. Valintaraati arvosti erityisesti kahden kaupungin jaettua resurssia ilmastotyön ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Ekotekotoimintaa kohdennetaan yrityksiin, kuntalaisiin, kuntien eri toimialoihin ja päättäjiin sekä oppilaitoksiin.

Yhteisen ilmasto/kiertotalous-resurssin avulla käynnistetään kaupunkien yhteinen ilmastoasioihin liittyvä koordinointityön suunnittelu. Huhtikuun loppuun 2024 kestävän hankkeen aikana tehdään erilaisia kiertotalouden kokeiluja ja kehitetään kaupunkien toimintatapoja ja käytänteitä liittyen ilmastotoimiin. Tavoitteena on, että löydetään päästöihin vaikuttavia ratkaisuja, erityisesti vähähiiliseen liikkumiseen, logistiikkaan, kiertotalouden edistämiseen ja materiaalitehokkuuteen. Nämä ovat teemoja, jotka nousivat esiin keväällä 2022 seudulla järjestetyissä työpajoissa.

Yrityksille ja julkisille organisaatioille kiertotalouden mahdollisuuksia edistetään kokeiluilla, sivuvirtojen ja hukkalämmön kartoituksilla, sekä lisäämällä kiertotalousosaamista. Hankkeen toimissa huomioidaan seudun vahvat tuotantoalat kuten autonvalmistus-, metalli-, lasi-, muoviteollisuus sekä alkutuotanto. Paikalliset jätehuolto- ja energiayhtiöt ovat yhteistyökumppaneina mukana hankkeen kokeiluissa. Yhteisiä teemoja voivat olla esim. muovin kierrätys, hukkalämpö ja erilaiset uudet digitaaliset ratkaisut.

Kuntalaisia tullaan houkuttelemaan ilmastotekoihin esimerkiksi yhteisillä laatikkoviljelyprojekteilla, ekotekohaasteita sisältäviä geokätköjä etsimällä, Ekopoli-lautapeleillä ja ekologisilla kaupunkipyörillä. Viestintää ekoteemaan liittyen parannetaan pari kertaa vuodessa ilmestyvällä HINKU-lehdellä, joka jaetaan Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin joka talouteen. Lisäksi on synnytetty seudulle oma Ekotekoagentti , joka nostaa ekotekoja tietoisuuteen.

Projektiaika: 1.11.2022 - 30.4.2024
Rahoitus: Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit.
Lisätietoja: Ukipolis, projektipäällikkö Jaana Suksi, puh. 044 773 2214

RaKsalla-hanke

Rakentamisen kehittäminen -hanke

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Vakka-Suomen seudun rakennusteollisuusyritysten yhteistä osaamispääomaa, sekä parantaa alueen rakennusyritysten kilpailukykyä vastaamaan suurtenkin rakennusurakoiden vaatimuksia.

Hanke luo edetessään Vakka-Suomen alueelle uutta, kestävää elinvoimaa sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantuessa.

Hanke tuottaa alueen rakennusteollisuuden tarvekartoituksiin perustuvia kehitys-, rahoitus- ja asiantuntijatilaisuuksia, sekä erilaisia infotilaisuuksia webinaareina ja työpajoina.

RaKsalla hankkeen yksi merkittävä tavoite on luoda mutkattomasti toimivia uusia yritysverkostoja sekä yritysryhmähankkeita. Hankkeen edetessä alueelle toivotaan syntyvän myös kokonaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä täysin uusia yrityksiä ja yritysryhmiä.

Projektiaika: 1.5. 2021 – 31.12.2023 
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma  / Leader Ravakka (kuntaosuudesta vastaa  Uudenkaupungin kaupunki)
Lisätietoja: Ukipolis Oy, projektipäällikkö Toni Vikama, puh. 050 351 4550

Ketterää osaamista -hanke

Ketterää osaamista -hankkeella vastataan seutukaupunkien osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin. Haasteen osaavan työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Toisaalta seutukaupunkien pienempi koko on myös vahvuus. Ihmiset on mahdollista kohdata yksilöinä ja työnantajat tarvelähtöisesti.

Hankkeessa edistetään mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen koulutusta ja korkeakoulutusta seutukaupungeista käsin. Ennakointitiedon pohjalta tuodaan näkyväksi puuttuvaa osaamista. Osaamisen vahvistamiseen tähdätään ketterillä ja joustavilla toimintamalleilla. Kaikki hankkeessa pilotoidut ratkaisut ja toimintamallit kuvataan siten, että toimenpiteet ja tulokset ovat hyödynnettävissä myös muualla kuin hankkeessa mukana olevissa seutukaupungeissa.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun muassa TE-toimistojen, ELY-keskusten, koulutuksenjärjestäjien ja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat hankkeen valmisteluvaiheessa tunnistetut, samaan teemaan liittyvät alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet.

Projektiaika: 2022-2023
Päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä Brahe 
Osatoteuttajana mm. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
(Uusikaupunki ja Loimaa)
Lisätietoja: Novida, projektipäällikkö  Anneli Frantti, 050 6104 096