Asemakaavan muutos Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitie

Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitie -ilmakuva

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Kalannin keskustaajaman asemakaavamuutos Pankkitien, Pruukintien ja Tunnelitien kohdalla 12.6.2023 (§39).

Kaavan tunnus

Ak 20106

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 11.6.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.6. – 13.7.2020
  • Kaavaluonnos 13.10-14.11.2022
  • Kaavaehdotus 23.2-27.3.2023
  • Hyväksyminen 12.6.2023
  • Voimaantulokuulutus 3.8.2023

Kuvaus kaavasta

Kalannin keskustan alueella aloitettiin keväällä 2020 asemakaavan muutoksen laadinta ja samalla käynnistettiin myös katusuunnitelman tekeminen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa
Pankkitie-Pruukintie-Tunnelitien alueelle. Ne ovat tällä hetkellä maantiealuetta, joka kaavamuutoksella muutetaan katualueeksi ja se siirtyy kaupungin omistukseen ja hoitoon. Samalla tarkastellaan myös tarpeita mm. liikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi. Kaupunginhallitus päätti 2.9.2019 kaavamuutoksen käynnistämisestä ja se on esitelty myös vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n.10 ha. Lopullinen alueen laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä ja ratkaistaan kaavaluonnoksessa. Lotta Lindholm-Normajalta on pyydetty luontoselvityksen laatiminen keskustan rauhoitetusta mäntykujasta. Kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti katusuunnitelman kanssa. Suunnitelmaa esiteltiin 4. ja 5.6.2020 pienryhmille järjestetyillä kävelykierroksilla.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset