Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava Kalanti

Kalannin seudun osayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävillä 1.1. - 31.1.2019 välisen ajan.
Seuraavaksi asianosaisia kuullaan kaavaehdotuksella.


Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat.
Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat. Ensimmäinen luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä vuoden 2009 lopussa.
Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sweco Ympäristö Oy. Alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin mm. keväällä 2017 pidettyissä yleisötilaisuuksissa Kalantitalolla, Hallun koululla ja Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla. Lisäksi yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista varten. Nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa oli huomioitu myös tuolloin esitetty palaute.
Luonnoksesta oltiin aktiivisesti yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja huomautuksia jätettiin vajaat seitsemänkymmentä kappaletta.
Huomautukset käsitellään ja tullaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 1.1. - 31.1.2019 välisen ajan.
Luonnoksesta oltiin aktiivisesti yhteydessä kaupunkisuunnitteluun ja huomautuksia jätettiin vajaat seitsemänkymmentä kappaletta.
Huomautukset käsitellään ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Luonnosvaiheessa nähtäville asetettiin koko kaava-aluetta koskeva osayleiskaavakartta selostuksineen (mk 1 : 25 000) sekä ranta-alueita koskevat tarkemmat kaavakartat (mk 1 : 10 000). Kartat ovat pdf-tiedostojen lisäksi katsottavissa myös kaupungin internetkarttapalvelussa.
Selostuksen liitteinä on selvityksiä muun muassa maisemasta, muinaismuistoista, luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä.

Kartat ja kaavaselostus:

Selostuksen liitteet:
 

Kaavakartta koko alueesta on laadittu mittakaavassa 1:25 000.

Kaavaluonnoskartta aukeaa kaupungin internetkarttapalvelussa tästä >
Kaavamääräykset ovat kartan oikeassa reunassa tai saat ne näkyville karttaikkunan oikean alareunan kysymysmerkistä. (Kysymysmerkki ei ole käytössä mobiililaitteissa)

 

Ranta-alueilta kaava on tarkennettu laatimalla se mittakaavassa 1:10 000.

Kaavaluonnoskartta ranta-alueista aukeaa kaupungin internetkarttapalvelussa tästä >
Kaavamääräykset ovat kartan oikeassa reunassa tai saat ne näkyville karttaikkunan oikean alareunan kysymysmerkistä. (Kysymysmerkki ei ole käytössä mobiililaitteissa)


Rakennusten inventointi

Kesän aikana suoritettiin rakennusten inventointia koko entisen Kalannin alueella vireillä olevaa yleiskaavaa varten.
Tiedot kerättiin nyt kaikista ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista ja kaikkiaan projektin piiriin kuului arviolta yli 300 kiinteistöä.
Inventointityön suorittivat kaupungin palkkaamat inventoijat Eija Hurme ja Jaana Saarikoski.  Naiset kiersivät ympäri Kalantia ja kuvasivat niin julkisia kuin yksityisiä vanhempia kiinteistöjä, sekä haastattelivat kiinteistöjen omistajia.
Rakennuskantaa käytiin läpi nyt vireillä olevaa Kalannin osayleiskaavaa varten, mutta samalla saatiin aiemmin käydyt inventointitiedot päivitettyä sekä tallennettua myös mahdollisimman paljon arvokasta historiatietoa rakennuksista jälkipolville.
Rakennusten tietoja on  aiemminkin  kerätty Kalannin alueelta 1990-luvulla  ja ennen 1945 valmistuneista rakennuksista tiedot olivatkin jo tallessa.

Kiitämme kiinteistöjen omistajia myönteisestä suhtautumisesta inventointiin.

 

Yleiskaava Kalantiin - yleisötilaisuudet

Alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuuksissa Kalantitalolla 24.4.2017, Hallun koululla 26.4.2017 ja Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla 27.4.2017.
Kaavoituksesta kiinnostuneita oli kaikissa tilaisuuksissa mukavasti liikkeellä.


Nettikysely

Kalannin yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kalantilaisilta ja muilta tietäviltä kaavan laatimista  varten ja samalla kyselyssä oli esillä alustava kaavaluonnos.
Erityisesti toivottiin vastauksia siihen, missä sijaitsevat Kalannin merkitykselliset paikat: hiljaiset, meluisat, kauniit, virkistävät, rauhoittavat ja aktiivisen toiminnan paikat.

Yleiskaavaa laaditaan tulevaa varten. Minkälainen Kalanti voisi olla vuonna 2040? Mitkä toiminnot takaavat alueen elinvoiman? Onko niille riittävästi tilaa? Mitä Kalannista tulisi säilyttää jälkipolville? Missä on Kalannin lenkkipolut ja rauhoittumisen paikat? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen pyydettiin vastausta.

Kyselyyn oli mahdollista vastata 11.6.2017 asti.
Vastauksia saatiin 150 kpl, jotka tullaan käsittelemään ja ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaavan laadinnassa.

Kalannin yleiskaavan nettikysely on nyt päättynyt.

Luonto- ja maisemaselvitykset

Kalannin yleiskaavaa varten on laadittu asian- ja ajanmukainen luontoselvitys 1999.
Nyt vuonna 2016 tehty luontoselvitys päivittää ja täydentää aiemmin tehtyä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin keskittyvää raporttia, sekä huomio nykylainsäädännön ja sen vaatimukset. (Liite 7: Luontoselvitys)

Maisemaselvitys on laadittu karttatutkimuksen avulla Eija Hagelbergin toimesta vuonna 2000. Lisäksi arkkitehti Raija Seppänen on laatinut koko Vakka-Suomen aluetta
käsittävän maisemaselvityksen 2000-luvun alussa. (Liite 10: Maisematarkastelu)

Arkeologinen inventointi

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista inventointia  Kalannissa vireillä olevan osayleiskaavan alueella vuonna 2017.
Inventoinnissa kartoitettiin 72 esihistoriallista kohdetta, 12 historiallista kohdetta, 14 kulttuuriperintökohdetta, 4 muuta kohdetta sekä erillisenä listana 184 1700-luvun kantatalon paikkaa ja 34 torpan paikkaa. Viisi tunnettua muinaisjäännöskohdetta oli tuhoutunut, uusia muinaisjäännöskohteita löytyi 13 ( 3 esihistoriallista ja 10 historiallista).

 

Yleiskarttaan on rajattuna Kalannin yleiskaava-alue Kaava-alueen yleispiirteinen rajaus.

Kaavan kulkuvaiheet:

  • Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen toukokuussa 2016, laatijana Sweco Ympäristö Oy
  • Luonto- ja maisemakohteiden inventointi 2016
  • Arkeologinen inventointi 2017
  • Yleisötilaisuudet  24.4. , 26.4.  ja 27.4. 2017
  • Nettikysely, joka oli avoinna 11.6.2017 asti
  • Rakennusten inventointityö, maastotyöt kesän 2017 aikana
  • Luonnos nähtävillä 1.1. - 31.1.2019
  • Ehdotus nähtäville
  • Hyväksyminen
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 1.1. - 31.1.2019 välisen ajan.

Kaavasta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää,
puh. 050 370 5771
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén,
puh. 050 074 3087

Kaavaehdotus

Seuraavaksi kaava tulee ehdotuksena nähtäville, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia.