Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava Kalanti

Kalantiin ollaan laatimassa yleiskaavaa. Kaava käsittää koko entisen Kalannin kunnan alueen ja tulee korvaamaan alueen aiemmat osayleiskaavat.
Yleiskaavan tarkoituksena on saada Kalannin alueelle yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka toimisi yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjana. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan myöntää ranta-alueille suoraan rakennusluvat.
Ensimmäinen luonnosvaihe on ollut aikanaan nähtävillä 22.11. - 23.12.2009.

Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen ja yleiskaavatyön laatijana on aloittanut toukokuussa 2016 Sveco Ympäristö Oy.
Alueen luontokohteiden sekä maisema- ja rakennuskannan inventoinnit on tehty. Myös rakennuskannan inventointeja on täydennetty nyt vuoden 2017 kesän aikana.
Asukkaisiin ja asianosaisiin pyritään olemaan yhteydessä kaavan laatimisen yhteydessä. Vuoden 2017 aikana järjestettiin mm. yleisötilaisuuksia sekä kerättiin mielipiteitä nettikyselyn avulla.
Varsinainen kaavaluonnos on tulee virallisesti nähtäville ja luonnoksesta on mahdollista jättää huomautuksia.

Yleiskarttaan on rajattuna Kalannin yleiskaava-alue

Rakennusten inventointi

Kesän aikana suoritettiin rakennusten inventointia koko entisen Kalannin alueella vireillä olevaa yleiskaavaa varten.
Tiedot kerättiin nyt kaikista ennen vuotta 1960 valmistuneista rakennuksista ja kaikkiaan projektin piiriin kuului arviolta yli 300 kiinteistöä.
Inventointityön suorittivat kaupungin palkkaamat inventoijat Eija Hurme ja Jaana Saarikoski.  Naiset kiersivät kesänajan ympäri Kalantia ja kuvasivat niin julkisia kuin yksityisiä vanhempia kiinteistöjä, sekä haastattelivat kiinteistöjen omistajia. Maastossa suoritettavan työn osuus saatiin tehtyä ja lopputyöskentely tapahtuu toimistolla. Inventoijien työpiste sijaitseeTurun museokeskuksessa.

Kiitämme kiinteistöjen omistajia myönteisestä suhtautumisesta inventointiin.

Nettikysely

Kalannin yleiskaavaa koskevalla nettikyselyllä kerättiin tietoa kaavan laatimista  varten. Kyselyyn oli mahdollista vastata 11.6.2017 asti.
Vastauksia saatiin 150 kpl jotka tullaan käsittelemään ja ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan kaavan laadinnassa.
Seuraavaksi  yleiskaava etenee luonnosvaiheeseen ja se tulee julkisesti nähtäville syksyllä.

Yleiskaava Kalantiin - yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuudet pidettiin 24.4.2017 Kalantitalolla, 26.4.2017 Hallun koululla ja 27.4.2017 Kalannin Nuorisoseurantalolla Eteläkulmalla.
Kaavoituksesta kiinnostuneita oli kaikissa tilaisuuksissa mukavasti liikkeellä.

Yleiskaavoituksesta lisää luettavissa täältä.

Kaavan kulkuvaiheet:

  • Kaavan laatiminen on käynnistynyt uudelleen toukokuussa 2016, laatijana Sveco Ympäristö Oy.
  • Yleisötilaisuudet  24.4. , 26.4.  ja 27.4. 2017
  • Nettikysely, joka oli avoinna 11.6.2017 asti
  • Rakennusten inventointityö, maastotyöt kesän 2017 aikana
  • Luonnos nähtäville
  • Ehdotus nähtäville
  • Hyväksyminen
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Ajankohtaista