Yksityistielaki muuttuu 1.1.2019

Uusi laki tuo tiekunnille lisää päätösvaltaa mutta myös ilmoitusvelvollisuuksia.

Uusi yksityistielaki tulee voimaan vuoden 2019 alkaessa. Uuden lain voimaan tultua kunnat eivät enää suorita yksityistielain mukaisia toimituksia vaan kuntien viranomaistehtävät yksityistietoimituksissa siirtyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Tiekunnille tulee tietojen ilmoitusvelvollisuus Maanmittauslaitokselle ja Liikennevirastolle. Valtion ja kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot on oltava ajantasalla yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä (Digiroad). Toisaalta laki antaa tiekunnille mahdollisuuksia päättää aiempaa useammasta asiasta itse, ilman viranomaismenettelyä.
Kaupunki avustaa edelleen järjestäytyneitä tiekuntia omien avustusperiaatteidensa mukaisesti.
 

Seuraavassa joitakin tiekuntien kannalta merkittäviä muutoksia:

Tiekunnan hallinto ja tienpito

  • tiekunta voidaan perustaa myös tiekunnan perustamiskokouksessa, johon kaikki osakkaat on kutsuttu jonkun tieosakkaan toimesta (49 §)
  • tiekunta voi laatia tiekunnan hallintoa ja muuta toimintaa koskevat säännöt (51 §). Säännöt on toimitettava maanmittauslaitokseen ja ne tulevat voimaan kun merkintä kiinteistörekisteriin on tehty
  • tiekunta antaa luvan johtojen sijoittamiseen tiealueelle, maanomistajan lupaa ei tällöin tarvita. Tiekunta voi tarjota osakkaille myös muita palveluja esim. kimppajätehuolto (52 §)
  • kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti (61 §)
  • tiekunnat voivat päättää myös tiekuntien yhdistymisestä, jakamisesta ja lakkauttamisesta sekä tien tai tienosan liittämisesti yksityistiehen (63 §)
  • tiekunta voi edelleen hankkia avukseen tieisännöitsijän, mutta jatkossa tienpitäjä voi olla myös isännöitsijä, osakkaiden muodostama yhtiö tai yksityinen yritys.Tienpidon ulkoistamispäätöksen on oltava yksimielinen. (68§)
  • kunta ja valtio voivat tulla tieosakkaiksi muutenkin kuin kiinteistönomistuksen nojalla (6 §, 7§)

Muutoksenhaku

  • tiekunnan kokouksen, hoitokunnan tai toimitsijamiehen päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen tiekunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä (64 §). Oikaisuvaatimus käsitellään tiekunnassa.
  • tiekunnan päätöksen moittiminen kanteella maaoikeutena toimivasta käräjäoikeudesta 3 kuukauden kuluessa tiedoksisaannista (65 §)

Tiekuntien Ilmoitusvelvollisuus

  • Yksityistiekunnilla ja järjestäytymättömillä yksityistieosakkailla on uuden yksityistielain myötä vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Liikenneviraston Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kunnan luvalla asetetut painorajoitukset ja ajokiellot. Liikennevirastolle tulee ilmoittaa myös tieto yksityisteistä, joilla ei ole rajoituksia. Lisätietoja ja ohjeet yksityisteiden tietojen ilmoittamisesta >>>

Valtion ja kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot on oltava ajantasalla yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä (Digiroad).