Uudenkaupungin Vesi

Tiedote terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisesta riskienarvioinnin käsittelystä

 
Tiedote terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisesta riskienarvioinnin käsittelystä
 
 
Uudenkaupungin Vesi on laatinut Water Safety Plan -riskienhallintasuunnitelman valtakunnallista WSP-työkalua apua käyttäen. Työ on toteutettu ns. työpajoina, jolloin riskienhallinta-asioita on mietitty ja ratkottu eri kokoonpanoilla olleissa työryhmissä. Työn alussa järjestettiin kohdekäyntipäivä, jolloin kierrettiin vedentuotantoketjua raakavedestä paineenkorottamoihin asti. Työryhmät kokoontuivat työpajoihin neljä kertaa ja työryhmiin osallistui Uudenkaupungin Veden oman henkilökunnan lisäksi prosessisuunnittelija-konsultti, terveystarkastaja ja sopimusurakoitsijoita sekä muita yhteistyökumppaneita.
 
Työn aikana tunnistettiin yhteensä 264 riskiä, joiden suuruus arvioitiin.
 
Keskitason riskeille ja kriittisille riskeille määritettiin jo olemassa olevat hallintakeinot tai uudet hallintakeinot. Hallintakeinoja määritettiin yhteensä 125 kappaletta, joista käytössä oli 64 kappaletta. Keskimääräinen valmiusaste on 51,2 %. Kokonaistarkastelussa uusien hallintakeinojen käyttöönotolla voidaan vähentää kriittiset ja keskitason riskit suurimmaksi osaksi hallituiksi. Kriittisistä riskeistä voidaan katsoa olevan hallinnassa 23 % nykyisillä hallintakeinoilla ja keskitason riskeistä 33 %.
 
Raakaveden valuma-alueella tunnistettiin useita riskejä. Kriittiset ja keskitason riskit muodostuvat lähinnä jätevesipäästöistä, onnettomuuksista tai maanviljelyssä käytetyistä torjunta-aineista.
 
Vedentuotannon puolella riskit painottuvat pääasiassa pintavesilaitoksen prosesseihin. Erityisesti riskiä aiheuttavat mahdolliset prosessiongelmat.
 
Tukitoimintoihin ja vedenjakeluun liittyviä riskejä tunnistettiin työn aikana yhteensä 109 kappaletta. Tukitoimintojen osalta riskit painottuivat selkeästi keskitason riskeihin. Riskit muodostuvat puutteellisista ohjeista ja informaatiosuunnitelmista.
 
 
5.7.2019 Uudessakaupungissa
 
 
 
Kim Westerholm
Liikelaitosjohtaja
Uudenkaupungin Vesi