Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava nähtävillä 12.9. – 14.10.2019

Kari-Eteläranta-Pöylä-Taipale ranta-asemakaavan muutos

Kaavoitettava alue sijaitsee Pyhämaassa, Isojärven luoteispuolella Seljänvuorentien varrella ja koskee Pöylä-nimisen tilan osaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen nykyistä kaavaa siten, että toinen lomarakennusten korttelialue siirretään maastollisesti sopivampaan paikkaan.

Ilmoitetaan kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.
Kaava-aineisto pidetään nähtävillä 12.9. – 14.10.2019 välisen ajan ja siihen voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja vireillä/nähtävillä >>>
Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>  


Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, sekä Mörnen virastotalolla (Kaupunkisuunnitelu, 3. kerros), Välskärintie 2C.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset