Suomi

Maa-aines ja ympäristölupapäätös Taivassalon Ahaisten louhimo, nähtävillä 2.4. – 11.5.2020

Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan lupaehdon 9 muutoksesta ja toiminnan aloittamishakemuksen hyväksymisestä / Kiviaineksen louhinta ja murskaus / Palin Granit Oy, Ahaisten louhimo, Taivassalo
Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on tehnyt 31.3.2020 § 31 päätöksen Palin Granit Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvan lupaehdon 9 muutoshakemuksesta (kesäajan työaikojen muutos) sekä maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus koskee kiviaineksen louhintaa ja murskausta Ahaisten louhimolla Taivassalossa siten, että maa-ainesten ottamisalue si­jait­see tiloilla 833-401-1-102, 1-67,1-94 ja 1-97 ja ympäristölupa ti­loil­la 833-401-1-67, 1-80 ja 1-102 sekä 833-455-1-17, 4-29.7-1 ja 1-10.
Päätös on nähtävillä 2.4. – 11.5.2020 osoitteessa https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojeluviranomaisen

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 11.5.2020. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#

Tämä kuulutus on julkaistu 2.4.2020 Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh:   040 725 3929, sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi