Kulttuurin ja taiteen toimijoille korona-avustuksia

 
Suomen hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päättänyt vastata koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin lisämäärärahalla ja kanavoida opetus- ja kulttuuriministeriön kautta ylimääräistä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Näihin määrärahalisäyksiin liittyvät ns. korona-avustukset ovat nyt haettavissa.
 
Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille. Kulttuurin ja taiteen toimijoille tarkoitetusta määrärahasta enintään 9,3 miljoonaa euroa on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja 8,7 miljoonaa euroa Taiteen edistämiskeskuksesta. Lisäksi Suomen elokuvasäätiö jakaa miljoona euroa lisärahoitusta elokuvateattereiden ja elokuvafestivaalien tulevan toiminnan turvaamiseksi koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten keskellä.
Huomioittehan eri rahoittajien eri hakuajat sekä kaikki rahoituskriteerit, jotka on tarkemmin kerrottu kussakin hakuilmoituksessa. Tätä infoviestiä saa mieluusti jakaa maakunnan eri toimijaverkostoissa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet tuen tarvitsijat.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haettava rahoitus:
Ministeriöstä myönnettävä avustus on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ammatillisten yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.
Avustuksia voidaan myöntää sellaisten talousvaikutusten lieventämiseen, jotka ovat syntyneet tai syntyvät 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana.
- Yleisavustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen:
Avustusta voivat hakea Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri. Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/yleisavustus-kans...
 
- Yleisavustus valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen:
Yleisavustus on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden, orkestereiden ja teattereiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 18,1 miljoonaa euroa. Haku päättyy 14.5.2020 klo 16:15. Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kohdennettu-yleis...
 
- Erityisavustus muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille:
Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien vaikeutuneita edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Avustusta on mahdollista käyttää 31.12.2020 saakka. Valtionavustusta voidaan myöntää koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle (esim. rekisteröity yhteisö tai säätiö), joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukainen koulutuksen järjestäjä eli kunta. Avustuksiin on käytettävissä enintään 3 miljoonaa euroa. Haku päättyy 25.5.2020 klo 16:15. Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-mu...
 
- Korona-avustus kulttuurialan yhteisöille:
Avustus on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.-31.5.2020. Avustusta ei voida myöntää sellaisille edellä mainittujen alojen yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä. Avustusta voidaan käyttää 31.12.2020 saakka. Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta. Avustusta eivät myöskään voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 9,3 miljoonaa euroa. Haku päättyy 14.5.2020 klo 16:15. Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kohdennettu-yleis...
 
Taiteen edistämiskeskuksesta haettava rahoitus:
- Korona-apuraha yksityishenkilöille:
Korona-apurahoitus on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana. Tukea voidaan myöntää keskenjääneiden tuotantojen loppuunsaattamiseen, uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä hakijan ammatillisen toiminnan ylläpitämiseen. Korona-apurahan suuruus yksityishenkilöille on 3 000 euroa. Apurahan käyttöaika on 31.12.2020 saakka. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilölle, jos hänellä on valtion taiteilija-apuraha tai muu työskentelyapuraha haettavan apurahan käyttöaikana (ml. Taikesta jo myönnetty korona-apuraha) tai valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. Hakijan tulee ilmoittaa korona-apurahaa hakiessaan, mikäli on hakenut samaan tarkoitukseen tukea muualta. Apurahoihin voidaan käyttää yhteensä enintään 8,7 miljoonaa euroa. Haku päättyy 15.5.2020 klo 16:00. Lisätietoja: https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/vie...
 
Suomen elokuvasäätiöltä haettava rahoitus:
- Elokuvateattereiden lisätoimintatuki:
Avustuksen tavoitteena on turvata koko maan kattava elokuvateatteriverkosto ja varmistaa elokuvafestivaaleja järjestävien yhteisöjen toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä. Avustusta voidaan myöntää pienille ja keskisuurille elokuvateattereille sekä Suomen elokuvasäätiön tukemien elokuvafestivaalien järjestäjille, jotka ovat joutuneet joko peruuttamaan tai siirtämään festivaalinsa. Avustusta haetaan Suomen elokuvasäätiöltä. Mikäli hakija on saanut tähän samaan tarkoitukseen Business Finlandin tai ELY-keskuksen myöntämää tukea, estää se tuen saannin tai vähentää saadun tuen määrällä tämän haun perusteella mahdollisesti myönnettyä tukea. Haku päättyy 14.5.2020 klo 24:00. Lisätietoja: https://ses.fi/hakuilmoitus/hakuilmoitus-elokuvateattereiden-lisatoimint...