Kankaareenhaan kedolla aloitetaan kunnostukset

ketokasvillisuutta kankareenhaan kedolla.
Lokalahden kirkonkylän laitamilla sijaitsevaa Kankareenhaan ketoa aletaan kunnostaa osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa. Kankareenhaan keto on valtakunnallisesti merkittävä ketoalue ja osa Vakka-Suomen kedot Natura-aluetta. Kankareenhaan kedolla kukkii kesäisin mm. rauhoitettu ja uhanalainen laukkaneilikka sekä muita arvokkaita lajeja, joiden elinolosuhteita nyt alkavilla kunnostuksilla pyritään parantamaan.

Paikallinen ympäristöyhdistys on hoitanut Kankareenhaan ketoa vuosien aikana, mutta nyt kaupunki kunnostaa aluetta ympäristöministeriön rahoituksella laajemmin. Näin kohteelle saadaan alkusysäys, jonka jälkeen hoitoa on helpompi jatkaa.

Kunnostuksen myötä ketokasvillisuus voi laajentua Kankareenhaan alueella ja tarjota hyvää elinympäristöä erilaisille hyönteisille, perhosille ja muulle eläimistölle. Kunnostuksilla lisätään myös alueen virkistyskäyttöä. Keto on lähellä asutusta, alueen läpi kulkee polku ja ketoalueeseen rajautuva metsäalue toimii läheisen päiväkodin lähimetsänä.

Kunnostukset aloitettiin viikolla 10 puuston raivauksella, jotta alueen metsittyminen ja pieneneminen saadaan pysäytettyä. Valon määrää lisätään kaatamalla isoimpia puita kedon reunamilta ja ketoa halkovan polun varrelta. Lahopuut jätetään maastoon sekä isommista puista myös yhtenäiset rungot muodostamaan uutta lahopuuta. Lahopuuta lisäämällä pyritään ylläpitämään lajien monimuotoisuutta.

Talven raivausten jälkeen töitä jatketaan elokuussa ketoalueiden niitoilla ja pensaskerroksen raivauksella. Niittoja jatketaan seuraavan viiden vuoden ajan, jonka jälkeen ketoalueen ylläpidon pitäisi onnistua ilman järeämpää raivaustyötä. Alueen ylläpitoniitosta vuoden 2025 jälkeen neuvotellaan paikallisen ympäristöyhdistyksen kanssa.

Kankareenhaan kedon kunnostukset ovat osa laajempaa ympäristöministeriön rahoittamaa Varsinais-Suomen Helmikunnat -hanketta, jossa 7 kunnan alueella kunnostetaan erityyppisiä luontokohteita. Hanketta koordinoi Valonia. Kankareenhaan kedon lisäksi Uudessakaupungissa on käynnissä osin Helmi-ohjelman rahoittama Kasarminlahden alueen kunnostushanke.