Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoja nähtävillä 7.5. - 8.6.2020

Seuraavat kaavamuutokset on asetettu nähtäville asianosaisten kuulemista varten:

  • Asemakaavaehdotus Kalannin Pappilan (204) kaupunginosan korttelin 9 tontilla 9 ja puistoalueella

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalannin keskustassa Otonkujan päässä. Kaavamuutoksella liitetään korttelin 9 tonttiin 9 puistoaluetta. Tällä kaupungin omistamalla puistoalueella sijaitsee kaksi varastorakennusta ja kuusiaita, jotka ovat tontin 9 omistajan omistuksessa.

  • Ranta-asemakaavan Hahtemaa vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoitettava alue sijaitsee Lokalahden Hahtemaalla noin 11 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 895-533-5-75, 895-533-5-76, 895-533-5-80 sekä 895-533-5-90.
Muutoksella on tarkoitus muuttaa kolme yhteisrantaista lomarakennuspaikkaa kahdeksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi ja selvittää mahdollisuutta yhdelle uudelle rakennuspaikalle.
Samalla tarkastetaan tonttien rakennusoikeuksia.  


Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä  7.5. - 8.6.2020 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivuilla  Kaavoja nähtävillä >>>

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>
Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10

Kaavojen etenemisvaiheet