Suomi
Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Käynnissä olevia hankkeita

Go Working -tila, Ukin Solmu-hanke

Hankkessa kartoitetaan mm. seudun yrityspalveluiden, yritysten, yrittäjäksi aikovien ja sidosryhmien tarpeita yhteisöllisen tilan tarpeellisuuteen. Hanketta hallinnoi Ukipolis Oy.

Lisätietoja myöhemmin!

Seutukaupunkien KV-hanke

- kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
 
Uudenkaupungin, Laitilan ja Rauman kaupunkien yhteinen osahanke, joka liittyy suurempaan 18 kunnan ja kaupungin yhteiseen hankkeeseen. Nämä kaupungit muodostavat yhteisen työssäkäyntialueen ja ovat seutukaupunkeina keskeisessä roolissa liittyen Lounais-Suomessa käynnissä olevaan positiiviseen rakennemuutokseen.

Hankkeen avulla tunnistetaan hyviä käytäntöjä ulkomaisen työvoiman ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja alueella pysymiseksi. Hanke on yrityslähtöinen ja sen tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen vahvistaminen. Hanke on käynnistynyt syksyn 2019 aikana alueen yritysten osaajatarpeiden selvittelyllä.
Hanke kartoittaa myös hyviä toimintatapoja, joilla voidaan tukea niin työperäisten maahanmuuttajien, kuin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueelle. Samalla tuetaan yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittymistä ja kansainvälistymistä.

Projektiaika: 1.8.2019 – 31.8.2021
Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutu-AIKO
Lisätietoja: Projektikoordinaattori Piia Laisti, Rauman kaupunki 041 730 0524

MOPPI-hanke

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishankkeessa vahvistetaan alueella jo käynnistettyä matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua kohtaamaan paremmin maahanmuutto-taustaisten asukkaiden tarpeita sekä toteutetaan yhdessä Turun kaupungin kanssa monikielistä palveluohjausta. Hankkeen resursseja hyödynnetään yhteisten tapahtumien järjestämisessä ja toteutetaan yrityksille suunnattuja työpajakokonaisuuksia monikulttuuriseen työyhteisöön liittyvistä teemoista.

1.  Vahvistetaan alueella jo käynnistettyä matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelua pysyväksi toiminnaksi Vakka-Suomen alueella (Laitila ja Uusikaupunki).
•    Kuntakohtaiset tukitoimet ja osaamisen kehittäminen
•    Asiakkaiden palvelupolkujen kehittäminen

2. Jatketaan ja kehitetään alueellista viranomaisrajat ylittävää verkostoyhteistyötä alueen kuntien, viranomaisten, yhdistys- ja järjestötoimijoiden, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Varmistetaan eri toimijoiden välisen yhteistyön pysyvyys ja jatkuvuus.
•    Pysyvät toimintamallit ja yhteistyösopimukset eri toimijoiden välille.
•    Yrityksille suunnatut työpajakokonaisuudet monikulttuuriseen työyhteisöön liittyvistä teemoista.

3. Tehdään tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä keskuskaupunki Turun kanssa jalkauttamalla Turun kaupungin hyviä käytänteitä ja toimintamalleja osaamisen vahvistamiseksi.
•    Ohjausta ja neuvontaa tarjoavien tahojen osaamisen kehittäminen (kuntien työntekijät, sidosryhmien asiakaspalvelijat ja yhdistystoimijat)
•    Omakielisen palvelutarjonnan mahdollistaminen alueellisesti (ostopalvelu tai oma resurssi)

4. Etsitään ratkaisua digitaalisen palvelualustan käyttöönottoon mahdollisena ohjaus- ja neuvontapalveluiden työvälineenä.

Rahoituskausi: 1.9.2020 – 31.8.2021
Rahoittaja: TEM, hankkeen päähakija on Turun kaupunki. Uusikaupunki ja Laitila ovat mukana osahankkeillaan, joita toteuttaa Ukipolis Oy.
Lisätietoja: Ukipolis Oy, projektipäällikkö Mirva Salonen, 044 773 2203 tai projektikoordinaattori Granger Simmons, 044 773 2202