Elinkeinot ja yrittäminen
Työ ja yrittäminen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkään työttömänä olleille aktivointiehdon piiriin kuuluville henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan aloittamisesta sovitaan yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa laaditussa aktivointisuunnitelmassa.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, auttaa toimintakyvyn palauttamisessa tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kuntouttavan työtoiminta pyritään räätälöimään asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtien työ- ja toimintakykyä tukien.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää 1-4 päivää viikossa ja 4-8h päivässä. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen kesto on kerrallaan 3-12 kuukautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa muiden tulojen lisäksi toteutuneilta työtoimintapäiviltä 9 € / päivä ylläpitokorvauksen, sekä tarvittaessa matkakulukorvauksen.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja etsii työtoimintapaikat ja toimii jakson aikana työtoimintaan osallistuvan ja työtoimintapaikan tukena.

Lähetteenä kuntouttavaan työtoimintaan toimii aktivointisuunnitelma, jonka tekevät kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja / sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja, työvoimavirkailija ja asiakas.
Aktivointisuunnitelmaan kirjataan kuntouttavan työtoiminnan osalta:
 • kuntouttavan työtoiminnan paikka
 • kesto, alkamis- ja päättymispäivä
 • työaika h/pv, pv/vko
 • työtoiminnan yksilölliset tavoitteet
 • mahdolliset velvoitteet (esim. terveydenhuollon käynnit)
 • jatkosuunnitelman ajankohta
Seuraavat ohjeet on laadittu, jotta sopeutuminen työpaikalla olisi helpompaa:
 • Kuntouttavan työtoiminnan viranhaltijapäätökseen on kirjattu yksilöllisesti sovittu työaika, sitä noudatetaan.
 • Aktivointisuunnitelman ja viranhaltijapäätöksen muutokset on sovittava kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tai TE-toimiston kanssa.
 • Työhön liittyvät tauot sovitaan työpaikalla.
 • Työohjeet työpaikalla on tarkoitettu noudatettaviksi. Itsenäiseen työskentelyyn kannustetaan.
 • Työturvallisuudesta ja ergonomiasta huolehtiminen on jokaisen omalla vastuulla.
 • Kunta järjestää työtoiminnan ajaksi tapaturmavakuutuksen.
 • Ylläpitokorvaus/ toimintaraha (9 €/ pv) maksetaan kuukausittain jälkikäteen, vain läsnäolopäiviltä. Kuntouttavan työtoiminnan matkakustannuksista on myös mahdollista saada korvaus, esim. seutulippu.
 • Kaikista poissaoloista tehdään ilmoitus työpaikalle mahdollisimman pian (esim. tekstiviestinä).
 • Sairauspoissaoloista on aina toimitettava terveydenhoitajan /sairaanhoitajan/lääkärin todistus. Poissaolot, joista ei ole mitään ilmoitusta tai todistusta, katsotaan luvattomiksi poissaoloiksi, eikä niiltä päiviltä makseta myöskään työttömyysturvaa.
 • Päihtyneenä, huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena tai krapulassa ei tulla töihin  
 • Poissaolopäiviä ei voi tehdä takaisin.
Sopimus purkautuu ennenaikaisesti, jos luvaton poissaolo on kestänyt yhtäjaksoisesti 5 kuntouttavan työtoiminnan työpäivää. Tällöin myös työnhaku- ja työttömyysturva katkeavat. Niiden jatkumiseksi pitää uudelleen ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.
 
Ystävällisyys ja muiden huomioon ottaminen kannattaa aina!
Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään sopimus kunnan kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakas ei ole työ- eikä virkasuhteessa työtoiminnan järjestäjään (työpaikkaan) eli siitä ei aiheudu kustannuksia työpaikalle.

Asiakkaat ovat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuessaan kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Heihin ei sovelleta työterveyshuoltolakia.

Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia ja kunta järjestää työtoiminnan ajaksi tapaturmavakuutuksen.

Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta ei saa aiheuttaa kunnan tai muun toiminnan toteuttajan palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisia tai lomauttamisia, eikä heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumista.

Ennen kuin asiakas aloittaa aktivointisuunnitelman mukaisen kuntouttavan työtoiminnan on kunnan ilmoitettava asiasta sille pääluottamusmiehelle, joka edustaa kuntouttavassa työtoiminnassa olevan asiakkaan kanssa työskenteleviä työntekijöitä. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on antaa järjestön edustajalle mahdollisuus seurata toiminnan toteuttamista ja varmistua siitä, ettei kyseiseen kuntouttavaan työtoimintaan siten ole järjestön näkökulmasta estettä.

Kuntouttavan työtoiminnan viranhaltijapäätökseen on kirjattu yksilöllisesti sovittu työaika, sitä noudatetaan.

Aktivointisuunnitelman ja viranhaltijapäätöksen muutokset on sovittava kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tai TE-toimiston kanssa.

Työhön liittyvät tauot sovitaan työpaikalla.

 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Marjut Aitonurmi
puh. 044 051 5782
marjut.aitonurmi@uusikaupunki.fi