Suomi

Tarvittavat lomakkeet

Sähköinen lupakäsittely

Olemme siirtyneet käyttämään ensisijaisesti sähköistä lupakäsittelyä Lupapiste-palvelussa.
Palvelun kautta voidaan hoitaa ja hakea kaikkia rakentamisen lupia.

 

Paperilla tapahtuva lupakäsittely

Paperisten lupahakemusten käsittelyaika on sähköistä asiointia hitaampi.

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat asiakirjat

Ilmoitusmenettely koskee asuntoon kuuluvaa, enintään 20 m² suuruista talousrakennusta ruutukaava-alueen ulkopuolella.
Ilmoitus on tehtävä sähköisesti lupapisteen kautta 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
 

Tarvittavat asiakirjat 

 • Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta. Jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi näy rekistereissä, edellytetään selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta. (Tilattavissa mm. kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta)
 • Hakemus
 • Asemapiirros
 • Rakennuspiirustus
 • Naapurien kuuleminen. Naapurilla tarkoitetaan viereisen, kulmittain olevan sekä tien, kadun, kapean puistokaistan tai vesistön yli vastapäätä tai kulmittain olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Mikäli hakemukseen ei ole liitetty selvitystä naapurien kuulemisesta, suoritetaan kuuleminen viran puolesta. Tällöin laskutetaan 30 €/naapuri.


Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei ympäristö- ja lupalautakunta tai rakennustarkastaja mainitun ajan kuluessa katso tarpeelliseksi rakennus- tai toimenpideluvan hakemista.

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun 3 vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos yksi tai useampi naapuri vastustaa toimenpidettä, on hankkeelle ilmoituksen sijasta haettava toimenpidelupa.
 

Liitetiedostot

HAKEMUS(PDF)    
NAAPURIEN KUULEMINEN (PDF)
 

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

Hakemuslomake allekirjoitettuna
 • Luvan hakija = rakennuspaikan omistaja tai haltija
Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
 • Jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi näy rekistereissä, edellytetään selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta. (Tilattavissa mm. kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta)
 • Yhtiöltä päätös luvan hakemisesta ja selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.
Piirustukset
 • Asemapiirros 1:200 tai 1:500, pohja, julkisivut, leikkaus 1:100.
 • Pääsuunnittelijan allekirjoitus piirustuksissa on pakollinen.
 • Piirustukset laaditaan ja taitetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdassa A 2 määrätyllä tavalla. 
Suunnittelijan kelpoisuus -lomake. Näytöllä täytettävä doc-versio sivun lopussa.

RH 1 -tilastolomake jokaisesta rakennuksesta erikseen.
 • Laajennuksesta myös RH 2 -lomake.
Selvitys perustamisolosuhteista
Maankäyttö- ja rakennusasetus 49 §: "Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä." Suomen rakentamismääräyskokoelma B 3, pohjarakenteet: "Selvityksellä tarkoitetaan yleensä pohjatutkimusta. Helpoissa kohteissa selvitykseksi voi riittää ennakolta tehty asiantuntijan suorittama maastokatselmus, jonka perusteella tehdyt päätelmät rakennuspaikan olosuhteista on tällöin aina esitettävä kirjallisesti ja liitettävä rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoihin."

Energiaselvitys energiatodistuksineen

Naapurien kuuleminen

Naapurilla tarkoitetaan viereisen, kulmittain olevan sekä tien, kadun, kapean puistokaistan tai vesistön yli vastapäätä tai vastapäätä kulmittain olevan
kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Mikäli hakemukseen ei ole liitetty selvitystä naapurien kuulemisesta, suoritetaan kuuleminen viran puolesta.Tällöin laskutetaan 40 €/naapuri.

Vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja, IV-työnjohtaja
Hyväksyntä voidaan hakea rakennusluvan yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen rakennustyön aloittamista.

Päätös suunnittelutarveratkaisusta tai poikkeamisluvasta alkuperäisenä
lainvoimaisuustodistuksineen silloin, kun sellainen tarvitaan.

Selvitys väestönsuojasta yli 600 m²:n hankkeissa

Asemakaava-alueen ulkopuolella lisäksi:

Naapurin suostumus, mikäli rakennus on lähempänä kuin 5 m rajasta tai
10 m lähempänä naapurin rakennusta.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Näytöllä täytettävä doc-versio sivun lopussa.
Tieliittymälupa tien pitäjältä

 
Ennen eri työvaiheiden aloittamista on rakennusluvan edellyttämät suunnitelmat toimitettava asianomaiselle viranomaiselle.

PDF-muotoisten lomakkeiden lukemiseen tarvittavan Acrobat Reader -ohjelman saa maksuttomasti Adoben verkkosivuilta.

Linkistä Suomi.fi saa myös hakemuslomakkeita
 
SUUNNITTELIJAN KELPOISUUS (DOC)
SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ(DOC)
HAKEMUS(PDF)
SUUNNITTELIJAN KELPOISUUS (PDF)
RH 1 (PDF)
RH 2 (PDF)
NAAPURIEN KUULEMINEN (PDF)
NAAPURIN SUOSTUMUS (PDF)
TYÖNJOHTAJAT (PDF)
SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ (PDF)
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA
TALOUSVESIJÄRJESTELMÄN TARKASTUSASIAKIRJA
IV-TARKASTUSASIAKIRJA
KVV-TARKASTUSASIAKIRJA
SAVUHORMIN JA TULISIJAN TARKSTUSPÖYTÄKIRJA
 

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen hakemiseen tarvittavat asiakirjat

 • Omistus-/hallintaoikeusselvitys. Jos tontin hallintaoikeus ei omistajamuutosten tai uusien vuokrasopimusten vuoksi näy rekistereissä, edellytetään selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta.
 • Hakemuslomake
 • Asemapiirros
 • Naapurin kuulemiset
 • Tarkastus-/käsittelymaksukuitti

Lupahakemuksen tarkastamisesta ja käsittelystä on suoritettava 100 euron maksu kaupungin tilille, Lounaisrannikon OP FI56 5491 0220 0004 54, viestikenttään teksti: poikkeamismenettelyn tarkastus- ja käsittelymaksu, tulokohta 2205 3290. Viitenumerokenttä jätetään tyhjäksi. Kuitti tai sen jäljennös on liitettävä hakemukseen, koska maksun suorittaminen on ehtona hakemuksen käsittelylle ympäristö- ja lupalautakunnassa. Maksu ei koske yhden perheen vakituiseen asumiseen tarkoitetun asunnon rakentamiseen haettavaa poikkeamislupaa eikä suunnittelutarveratkaisua.

Kun hakemus on jätetty, rakennusvalvonta tilaa kaupunkisuunnittelun karttapalvelusta viralliset poikkeamisen kartat, jotka laskutetaan hakijalta.

Luvan hakemiseen käytetään Lupapiste.fi -asiointipalvelua. Tarvittaessa paperisen hakemuksen saa rakennusvalvonnasta.