Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydensuojelu

Asumisterveys

Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen, päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita.
 
Jos on aihetta epäillä, että asunnossa on kosteus- tai homevaurio taikka muu terveyshaitta (melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa), tulee ensisijaisesti ottaa yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä, vuokranantaja). Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla.

Mikäli kiinteistön omistaja ei ryhdy toimenpiteisiin, asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastaja suorittaa asunnontarkastuksen selvittääkseen onko asunnossa terveydensuojelulain mukainen terveyshaitta. Tavoitteena on, että ensimmäinen tarkastus tehdään kolmen kuukauden kuluessa.
 

Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia tai loisia eikä kemiallisia aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Verkostovesien laatu on nähtävillä vesilaitosten verkkosivuilla.

Uimavesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen, talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua. Valvonta perustuu terveydensuojelulakiin.

Yleisellä uimarannalla eli EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan odotetaan huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden eli 15.6.–31.8. välisenä aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla taas tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jossa vastaavan arvion mukaan ei odoteta huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden aikana.

Uuden yleisen uimarannan, talviuintipaikan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Vedestä mitataan uimakauden aikana säännöllisesti sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteeriesiintymistä eli sinilevistä sekä jätteistä.  Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla.

Ennen uimakauden alkua kunnan terveydensuojeluviranomainen julkaisee luettelon valvottavista yleisistä uimarannoista. Tiedottamisen tarkoituksena on, että uimarantojen käyttäjillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta.

Yleisessä käytössä olevien uimahallien ja kylpylöiden sekä vastaavien laitosten, kuten esimerkiksi hotellien altaiden vesiä valvotaan allasvesiasetuksen mukaisesti. Uima-allasvesien laatua tutkitaan kävijämäärästä riippuen vähintään neljä kertaa vuodessa.

Allasvesiasetuksessa on annettu laatuvaatimuksia mikrobiologisille ja veden puhdistukseen ja desinfiointiin vaikuttaville fysikaalisille ja kemiallisille muuttujille. Valvontatutkimusten tulokset tulee olla altaan käyttäjien nähtävillä kunkin uima-allastilan ilmoitustaululla.

Liitteet