Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Valinnanvapaus

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa laajenee 2014

Terveydenhuoltolakiin (30.12.2010/1326, § 47-49) perustuva valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa laajenee 1.1.2014 alkaen seuraavasti:
 1. perusterveydenhuollon palvelut voi valita mistä tahansa julkisen perusterveydenhuollon terveysasemalta Suomessa,
 2. erikoissairaanhoidon palvelut voi valita mistä tahansa kunnallisen erikoissairaanhoidon yksiköstä Suomessa
 3. toisella paikkakunnalla väliaikaisen asumisen aikana voi hoitosuunnitelman mukaisen hoidon toteuttamisen valita mistä tahansa terveyskeskuksesta tai erikoissairaanhoidon yksiköstä.
Perusterveydenhuollon kiireettömän hoitopaikan valinta
 • Kirjallinen ilmoitus hoitopaikan valinnasta tehdään sekä sille terveysasemalle, jolta siirtyy pois, että sille terveysasemalle, jolle vaihtaa ja josta palvelunsa haluaa jatkossa.
 • Hoitovastuu vaihtuu valitulle terveysasemalle kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta on saapunut (hoitoa tarjotaan hoitotakuun puitteissa).
 • Valinta voi samanaikaisesti kohdistua vain yhteen (1) terveysasemaan ja hoitovastuu siirtyy kokonaan, uudelta terveysasemalta saa kaikki palvelut (mm. suun terveydenhuolto, neuvolat).
 • Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
 • Väliaikaisen asumisen tilanteissa voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen muun kuin kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluja ilman, että hoidosta vastaava terveyskeskus muuttuu. Edellyttää myös kirjallista ilmoitusta (ks. edellä).
Erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinta
 • Erikoissairaanhoidon tarve perustuu lääkärin tai hammaslääkärin arvioon ja hoitopaikan valinta on tehtävä yhteistyössä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
 • Hoitopaikan valinta voi kohdistua mihin tahansa kunnalliseen erikoissairaanhoidon yksikköön Suomessa, missä tarvittavaa hoitoa tarjotaan.
Muu valinnan mahdollisuus
 • Oikeus valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa,
 • jatkohoitoon ohjataan aiemmin hoitaneelle lääkärille tai hammaslääkärille, mikäli se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista.
Valinnanvapaus EI koske
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa,
 • työterveyshuoltoa,
 • pitkäaikaista laitoshoitoa,
 • kotisairaanhoitoa.