Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Palvelutarpeen arvioinnit on keskitetty Aikuisten vastaanotto Arvoon . Vastaanotolla työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Aikuisten vastaanoton kautta saat palvelu- ja hoidontarpeesi arvioitua ja sinut voidaan ohjata tarvitsemiisi palveluihin joustavasti ja nopeasti. Vastaanotolla yhdessä työntekijän kanssa pohditaan tilannettasi ja tarvittavia tukitoimia.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä TYKS Vakka-Suomen sairaala kokoavat yhteisen asiakasfoorumin – hae jäseneksi asiakasfoorumiin vuodelle 2019

Uudenkaupungin terveyskeskuksen vastaanotto

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä TYKS Vakka-Suomen sairaala kokoavat yhteisen asiakasfoorumin vuodelle 2019 ja haku foorumin jäseneksi alkaa 4.3.2019. Hakuaikaa on 17.3.2019 asti.

Asiakasfoorumin jäseneksi voi hakea Webropol-kyselyn avulla osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/8F4693752E14FCAE
tai paperisella lomakkeella, joita on saatavana TYKS Vakka-Suomen sairaalan potilaspalvelupisteestä ja Aktivointikeskus Puustista (Liljalaaksonkatu 10).

Foorumin avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä. Foorumi toimii ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 loppuun ja tämän jälkeen sen toimintaa arvioidaan ja tehdään suunnitelma jatkosta. Asiakasfoorumikokoontumisia on vuoden aikana 4-5.

Asiakasfoorumi on mukana palveluiden ja toimitilojen kehittämisessä. Kevään toiminnassa pääsee mukaan muun muassa niin sanotulle prosessikävelylle, jossa arvioidaan TYKS Vakka-Suomen sairaalan opasteita ja niiden toimivuutta. Lisäksi toimintavuoden aikana käsitellään esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksen brändiä.

Asiakasfoorumin taustalla vaikuttavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2019–2020, Uudenkaupungin strategia sekä Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen brändin palvelulupaus, jotka kaikki korostavat asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Asiakasfoorumin käynnistämisestä ja alkuvaiheen työskentelystä vastaavat TYKS Vakka-Suomen sairaalan koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala, Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen koordinoiva osastonhoitaja Jaana Rantala ja sosiaalikeskuksen aikuissosiaalityön tiimivastaava Teija Ahokas.

Lisätietoja:

Teija Ahokas
sosiaalityöntekijä YTM
aikuissosiaalityön tiimivastaava
puh. 040 839 8345

Aikuissosiaalityö sisältää esimerkiksi asiakkaan aktivoimista työelämään, koulutukseen tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjaamista. Lisäksi voimme tukea ja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmissa ja miettiä arjen ongelmiin yhdessä ratkaisuja. Aikuissosiaalityöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Aikuissosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä, jos tarvitset apua ja tukea mm. seuraavissa tilanteissa:
 
 • tarvitset tukea ja kartoitusta arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
 • olet työtön, ja tarvitset ohjausta jatkosuunnitelmiisi
 • Sinulla on ongelmia asumisessasi tai olet vailla asuntoa
 • olet kohdannut äkillisen kriisin
 • päihde- tai mielenterveysongelmat tuovat haasteita elämääsi ja tarvitset tukea ja ohjausta
 • olet velkaantunut tai tarvitset sosiaaliturvaan ja muihin palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Aikuissosiaalityön palveluita ovat:
 • sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
 • sosiaalinen kuntoutus
 • kuntouttava työtoiminta
 • työpajatoiminta
 • työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP) TE-palveluiden ja Kelan kanssa
 • päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos:
1) henkilö on yli 75-vuotias;
2) henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea

Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen.

Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen.
 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon kelpoisuus. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla viranhaltijalla on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen sekä erityisen tuen tarpeesta. Arviointi sisältää sekä asiakkaan että työntekijän näkemykset tilanteesta.

Yhteydenotto sosiaalitoimeen palvelutarpeen arvioimiseksi

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Palveluyksikön esimies, aikuissosiaalityö
Teija Ahokas, puh. 040 839 8345

Aikuisten vastaanotto Arvo
Liljalaaksonkatu 10 23500 Uusikaupunki
puh. 040 663 7001 arkisin klo 8-15:30

Asiointi ilman ajanvarausta:
Ma 11-15:30
Ti 11-15:30
Ke 9-12
To 11-15:30
Pe 11-15:30

Yhteydenotto ja ajanvaraus
puh. 050 420 5202 klo 9-12
Puhelinaika sosiaaliohjaajille ma, ti, to, pe klo 9-10

Sosiaalityöntekijät
Teija Ahokas, puh. 040 839 8345
Martta Koski, puh. 040 662 0438

Sosiaaliohjaajat
Laura Dunder, puh. 044 700 5670
Juha Penttilä , puh. 040 183 1701

Maahanmuuttokoordinaattori
Lea Myllymäki, puh. 050 366 6591

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Marjut Aitonurmi, puh. 044 051 5782


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi