Suomi
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelutyötä.

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, perhetyö, koulu, poliisi ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voi olla esim. lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimme, jos he tehtävässään ovat saanet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. (Lastensuojelulaki 25 §)

Lastensuojelutyöstä tehdään suurin osa avohuoltona. Lastensuojelutyön tarve selvitetään yhdessä perheen, nuoren ja lapsen kanssa. Työskentelyssä pyritään vahvistamaan perheenjäsenten omia voimavaroja lasten kasvatusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Lastensuojelun avohuollon työskentelymuotoja ovat esim. keskustelut, neuvottelut, tehostettu perhetyö sekä tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Lisäksi avohuollon tukitoimenpiteisiin kuuluu lapsen harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen, koulunkäynnin, ammatin ja asunnon hankkimisen tukeminen tai työhön sijoittumisen tukeminen. Myös lyhytaikaista laitos- ja perhehoitoa käytetään avohuollon tukitoimena.

Lastensuojelun perhetyössä työskentelee kolme perhetyöntekijää. Perhetyö sisältää tuen ja opastuksen tarjoamista perheelle lasten hoidossa ja kasvatuksessa, taloudenhoidossa, perheen ihmissuhteissa, yhteydenpitoon ja toimintaan ympäristössä jne. Perhetyön tavoitteena on perheen itsenäinen selvitytyminen, perheen omatoimisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä perhettä uhkaavien vaarojen torjuminen.

Perhetyöntekijät

Meri Halonen
puh. 050 5613 741

Tuula Peltonen
puh. 050 5613 740

Seija Yli-Pentti
puh. 050 5613 742

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanottoon voidaan ryhtyä silloin, kun lapsen terveys ja kehitys uhkaavat vakavasti vaarantua, avohuollon tukitoimenpiteet on todettu riittämättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa ja sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Huostaanottotilanteissa asiasta neuvotellaan tiiviisti lapsen, hänen vanhempiensa ja huoltajiensa kanssa. Huostaanoton perusteluita varten pyydetään lausuntoja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta, kuten päivähoidosta, koulusta, perheneuvolasta tai terveydenhuollosta.

Lastensuojelun hätätapauksissa saat yhteyden sosiaalipäivystäjään soittamalla 112.

Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki


Yhteydenotto ja ajanvaraus
puh. 050 420 5202 klo 9-12
Puhelinaika sosiaalityöntekijöille ja lastenvalvojalle arkisin klo 9-10

Palveluyksikön esimies, lastensuojelu
Sanna Salmivirta, puh. 040 8325345

Sosiaalityöntekijät
Anu Hukka, puh. 050 420 5199
Eliisa Sukari, puh. 040 839 7345

Sosiaaliohjaaja
Satu Vainio, puh. 050 366 6593

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Anu Hukka, puh. 050 420 5199


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Sosiaalikeskuksen fax: 02 8451 5280