Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tavallisen palveluasumisen palveluseteli

Tavallisella palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21§ mukaista asumispalvelua, jota järjestetään palvelutalossa tai asumisyksikössä. Asiakkaalla on käytössä oma asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja. Tavallisessa palveluasumisessa asiakas saa palvelutarpeen arvioon perustuvat palvelut, joita ovat mm. hoiva- ja huolenpito, ateria- ja turvapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta. Hoitohenkilökuntaa on paikalla aamu- ja iltavuoroissa asiakkaiden tarpeen mukaan. Asiakkaan satunnaisesti yöaikaan tarvitsema apu voidaan turvata turvapuhelimella ja tarvittaessa yöhoitokäynneillä.
 
Uudessakaupungissa tavallista palveluasumista järjestetään palvelusetelillä.
 
Palveluasumisen tarpeen arvioi Uudenkaupungin kaupungin ikäihmisten palveluiden työntekijä. Palveluntarvetta arvioidaan käytettävissä olevin toimintakykymittarein sekä huomioiden asiakkaan kokonaistilanne. Vanhuspalvelulain 14§ mukaisesti Uudessakaupungissa iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.
 
Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu iäkkäille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa sekä sellaista hoivaa ja hoitoa, jota ei pystytä järjestämään hänen yksityiskotiinsa, vaan asiakas tarvitsee palvelut keskitetymmin järjestettynä asumisyksikössä.
 
Tavallisen palveluasumisen asiakas tarvitsee jokapäiväistä henkilökohtaista apua, pääasiassa yhden hoitajan avustamana. Asiakas voi asua itsenäisesti, mutta on esimerkiksi voimakkaan turvattomuuden tunteen vuoksi estynyt asumaan yksityiskodissaan. Asiakkaalla voi olla hallittavissa olevia käytösoireita sekä muistin alenemaa, mutta ei taipumusta karkailla. Asiakas ei tarvitse ympärivuorokautista valvontaa.
 
Kun asiakas on täyttänyt palvelutarpeen arvioinnissa tavallisen palveluasumisen kriteerit, kaupunki voi tarjota hänelle tavallisen palveluasumisen palveluseteliä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä.

Palvelusetelin arvo määräytyy sen mukaan, kuinka monta tuntia/kk asiakas tarvitsee apua. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, ateriamaksut, turvapuhelimen, lääkkeet ja muut lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut. Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt.
 

Tavallisen palveluasumisen palvelusetelien arvot 1.7.2022 alkaen:

 
Arvoluokka 1:                   28 €/hoitovuorokausi
  • Asiakkaan tarvitsema avun määrä on alle 21 h/kk, mutta kuitenkin vähintään 7 h/kk.
  • Asiakkaan tarvitsema hoitajamitoitus on 0,2 hoitajaa.
 Arvoluokka 2:                   43 €/hoitovuorokausi
  • Asiakkaan tarvitsema avun määrä on noin 21-40 h/kk.
  • Asiakkaan tarvitsema hoitajamitoitus on 0,2 hoitajaa.
Arvoluokka 3:                   58 €/hoitovuorokausi
  • Asiakkaan tarvitsema avun määrä ylittää 40 h/kk.
  • Asiakkaan tarvitsema hoitajamitoitus on 0,3 hoitajaa.
Yli 3500 euron bruttotulot kuukaudessa eivät oikeuta palveluseteliin.
 
Esimerkki asiakkaan omavastuuosuudesta:
 
Asiakas tarvitsee apua kuukaudessa yli 40 tuntia. Kunta myöntää asiakkaalle palvelusetelin, jonka arvo on 58 €/hoitovuorokautta kohden. Asiakas valitsee palveluntuottajan, jonka hoitovuorokausihinta on 60 €. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 2 €/hoitovuorokausi. Kuukausitasolla omavastuuosuus on noin 60 euroa.

 
Lisätietoja hakemisesta antavat

Palvelualueen esimies/palveluohjaus

Jaana Aitta
puh. 044 088 2820
jaana.aitta@uusikaupunki.fi

Vs. Geronomi
Tuija Vainio
puh. 040 663 6039
tuija.vainio@uusikaupunki.fi