Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaava Kari-Eteläranta-Pöylä-Taipale

Kari- Eteläranta- Pöylä-Taipale ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidettiin nähtävänä 12.9. – 14.10.2019 välisen ajan. (Katso sivun liitteet)
Seuraavaksi kaava etenee luonnosvaiheeseen.
 
Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue sijaitsee Pyhämaassa, n. 20 km Uudenkaupungin keskustasta pohjoiseen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3,6 ha. Alue on yksityisessä omistuksessa ja maanomistaja on tehnyt aloitteen kaavanmuutoksesta.
Alueen luontoselvitys on laadittu vuonna 2013. Muita selvityksiä laaditaan tarvittaessa.
Nykykaavassa alueella on kaksi lomarakennusten korttelialuetta. Lisäksi alueella on kaksi maa- ja metsätalousaluetta, joista toisella on ympäristöarvoja.
Muutoksen tavoitteena on muuttaa alueen kaava siten, että toinen lomarakennusten korttelialue siirretään maastollisesti sopivampaan paikkaan. Kaavamääräykset ja rakennusoikeus säilyvät ennallaan. Myös vapaan rantaviivan osuus säilyy ennallaan. Kaavan laatijana toimii Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström tmi/Turku.
Kaava koskee
osaa kiinteistöstä Pöylä 895-487-7-48.
 
Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset

Kaavan kulkuvaiheet:

-Kaavan tunnus Rk 48708
-Vireilletulokuulutus   12.9.2019
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.9. – 14.10.2019
-Luonnos nähtävillä
-Ehdotus nähtävillä 
-Hyväksyminen
-Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma